แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63 ประจำปีการศึกษา 2563 สพป.ลำปาง เขต 1

กราฟสรุปข้อมูล

สรุปข้อมูลภาพรวมเขตพื้นที่ ข้อมูล ณ วันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63

 

 ภาพรวมเขตพื้นที่

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
รวมชาย รวมหญิง รวม (ชาย+หญิง)
อนุบาล 1 28 38 66 4
อนุบาล 2 124 111 235 18
อนุบาล 3 130 141 271 20
ประถมศึกษาปีที่ 1 138 145 283 23
ประถมศึกษาปีที่ 2 176 184 360 24
ประถมศึกษาปีที่ 3 150 170 320 24
ประถมศึกษาปีที่ 4 170 159 329 24
ประถมศึกษาปีที่ 5 141 146 287 24
ประถมศึกษาปีที่ 6 140 132 272 22
มัธยมศึกษาปีที่ 1 87 83 170 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 62 69 131 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 64 76 140 10
รวม 1,410 1,454 2,864 213