แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63 ประจำปีการศึกษา 2563 สพป.ลำปาง เขต 1

กราฟสรุปข้อมูล

สรุปข้อมูลภาพรวมเขตพื้นที่ ข้อมูล ณ วันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63

 

 ภาพรวมเขตพื้นที่

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
รวมชาย รวมหญิง รวม (ชาย+หญิง)
อนุบาล 1 19 25 44 3
อนุบาล 2 100 81 181 15
อนุบาล 3 84 102 186 15
ประถมศึกษาปีที่ 1 131 125 256 18
ประถมศึกษาปีที่ 2 128 147 275 18
ประถมศึกษาปีที่ 3 130 119 249 17
ประถมศึกษาปีที่ 4 137 107 244 18
ประถมศึกษาปีที่ 5 113 121 234 18
ประถมศึกษาปีที่ 6 127 130 257 16
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 13 23 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 10 26 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 9 20 2
รวม 1,006 989 1,995 144