แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63 ประจำปีการศึกษา 2563 สพป.ลำปาง เขต 1

กราฟสรุปข้อมูล

สรุปข้อมูลภาพรวมเขตพื้นที่ ข้อมูล ณ วันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63

 

 ภาพรวมเขตพื้นที่

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
รวมชาย รวมหญิง รวม (ชาย+หญิง)
อนุบาล 1 245 236 481 19
อนุบาล 2 390 390 780 51
อนุบาล 3 452 474 926 55
ประถมศึกษาปีที่ 1 516 507 1023 54
ประถมศึกษาปีที่ 2 517 536 1053 55
ประถมศึกษาปีที่ 3 558 497 1055 56
ประถมศึกษาปีที่ 4 536 526 1062 56
ประถมศึกษาปีที่ 5 540 508 1048 56
ประถมศึกษาปีที่ 6 527 489 1016 55
มัธยมศึกษาปีที่ 1 65 43 108 7
มัธยมศึกษาปีที่ 2 63 36 99 7
มัธยมศึกษาปีที่ 3 59 50 109 7
รวม 4,468 4,292 8,760 478