แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63 ประจำปีการศึกษา 2563 สพป.ลำปาง เขต 1

กราฟสรุปข้อมูล

สรุปข้อมูลภาพรวมเขตพื้นที่ ข้อมูล ณ วันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63

 

 ภาพรวมเขตพื้นที่

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
รวมชาย รวมหญิง รวม (ชาย+หญิง)
อนุบาล 1 12 17 29 4
อนุบาล 2 82 74 156 17
อนุบาล 3 108 74 182 17
ประถมศึกษาปีที่ 1 192 147 339 22
ประถมศึกษาปีที่ 2 172 176 348 23
ประถมศึกษาปีที่ 3 186 182 368 23
ประถมศึกษาปีที่ 4 189 177 366 23
ประถมศึกษาปีที่ 5 173 179 352 23
ประถมศึกษาปีที่ 6 176 156 332 23
มัธยมศึกษาปีที่ 1 53 43 96 7
มัธยมศึกษาปีที่ 2 59 37 96 7
มัธยมศึกษาปีที่ 3 44 44 88 7
รวม 1,446 1,306 2,752 196