ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

ลำดับ ชื่อโรงเรียน อำเภอ สาเหตุ/อาการ ไฟล์ประกอบ ผู้แจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม สถานะ
1 บ้านแม่อาง เมือง สัญญาณมาไม่สม่ำเสมอ รับชมไม่ต่อเนื่องค่ะ ศรัณย์ญา ฉายศิริ 23 ก.พ. 2564
2 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมือง รร.อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) อ.เมือง ขอความอนุเคราะห์คณะทำงาน ไอซีที เขต ช่วยไปตรวจสอบการใช้งานระบบ dltv ห้อง อัจฉริยภาพการเรียนรู้การติดตั้งกระดานสมารท์บอร์ด ทีวีไม่สามารถใช้งานได้ ห้องอื่นใช้ได้ปกติ นางสาวอรทัย บัวบาล 14 ก.ย. 2563
3 บ้านโทกหัวช้าง เมือง ใช้การไม่ได้ เปิดสัญญาณ DLTV ไม่ออก เครื่องบอกไม่มีสัญญาณ ชั้น ป.2 กับ ป.3 นายพัฒนพงศ์ สออนรัมย์ 30 มิ.ย. 2563
4 บ้านแม่เฟือง เมือง ชั้น ป2 ใช่งานไม่ได้ นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา 30 มิ.ย. 2563
5 บ้านศรีหมวดเกล้า เมือง 1 ใช้การไม่ได้ เปิดสัญญาณ DLTV ไม่ออก เครื่องบอกไม่มีสัญญาณ 2.จานดาวเทียมใช้ส่งสัญญาณไม่ได้ 3.ย้ายห้องแล้วติดตั้งระบบ รับสัญญาณ ทีวีไม่ได้ นายประชัน กุญชร 26 มิ.ย. 2563
6 บ้านหมากหัววัง เมือง ขอทีม ICT เข้าดำเนินการในส่วนที่เหลือเนื่องจากครั้งที่แล้ว มีอุปสรรค์ ฝนฟ้าคะนอง จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกชั้น นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา 25 พ.ค. 2563
7 บ้านหมากหัววัง เมือง ไม่มีสัญญาณ นางละเอียด โรจน์รุ่ง 29 ม.ค. 2563
8 บ้านกาศเมฆ เมือง ย้ายตำแหน่งจานรับสัญญาณดาวเทียม ธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์ 2 พ.ย. 2562
9 บ้านกาศเมฆ เมือง ไม่มีสัญญาณ บุษราคัม จิตร์วิไลย? 24 ก.ย. 2562
10 บ้านแม่อาง เมือง รร.บ้านแม่อาง อ.เมือง ขอความอนุเคราะห์คณะทำงาน ไอซีที เขต ช่วยไปตรวจสอบการใช้งานระบบ dltv ห้อง ป.2 ทีวีไม่สามารถใช้งานได้ ห้องอื่นใช้ได้ปกติ Arunee Keawma 8 ส.ค. 2562
11 บ้านบุญนาค เมือง เครื่องรับโทรทัศน์ skyworth เปิดไม่ได้ ไฟฟ้าไม่เข้า นายณรงค์ ใจอ้าย 4 มิ.ย. 2562
12 บ้านกาศเมฆ เมือง สัญญาณไม่มี บุษราคัม จิตร์วิไลย์ 4 มิ.ย. 2562
13 วัดหลวงวิทยา เมือง ไม่มีสัญญานภาพ และเสียง นายธงไชย จันต๊ะวงค์ 22 พ.ค. 2562
14 โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ในโครงการตามพระราชดำริ เมือง รับชมสัญญาณ DLTV ไม่ชัดเจน ภาพและเสียงขาดๆ หายๆ ครู 10 ธ.ค. 2561
15 ธงชัยวิทยา เมือง ระบบสัญญาณระบบเดิมถูกตัด ใช้ไม่ได้สักห้อง สุทิน จันทรวรเชตต์ 8 ธ.ค. 2561
16 แม่ก๋งวิทยา เมือง รับสัญญาณไม่ได้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางงามตา มามิ่ง 18 ก.ค. 2561
17 แม่ก๋งวิทยา เมือง หน้าจอแสดง "ไม่มีสัญญาณ" ทุกชั้นเรียนไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษา นายจงรักษ์ 10 ก.ค. 2561
18 บ้านทุ่งโจ้ เมือง ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณทางไกล DLTV อาคารระดับชั้นปฐมวัย งานติดตั้งใหม่เนื่องจากทางโรงเรียนขาดช่างชำนาญงานในการติดตั้ง นายทวีทรัพย์ จันทร์มณี 22 พ.ค. 2561
19 บ้านป่าตันกุมเมือง เมือง ย้ายจานดาวเทียมจากโรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย มายังโรงเรียนป่าตันกุมเมือง (โรงเรียนเรียนรวม) นายศิวะชัย พรหมจันทร์ 18 พ.ค. 2561
20 บ้านทุ่งโจ้ เมือง ทีวี ป.1 กับ ป.4 เปิดแล้วออกช่องเดียว นายทวีทรัพย์ จันทร์มณี 18 พ.ค. 2561
21 บ้านหมากหัววัง เมือง รับสัญญาณไม่ได้ 4 ห้องเรียน หลังจากเกิดพายุ /ของห้อง ป4 เปิดสอนอยู่ แต่สัญญาณเปลี่ยนเป็นของห้องป1 นางละเอียด โรจน์รุ่ง 28 พ.ค. 2561
22 บ้านทุ่งฝาย เมือง รับสัญญาณไม่ได้ นางมณีวรรณ นกเจริญ 21 พ.ค. 2561
23 บ้านหัวทุ่ง เมือง รับสัญญานไม่ได้ นายพิศาล เครือทนุ 21 พ.ค. 2561
24 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ เมือง เรียนแจ้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV ของโรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ช่องออกอากาศชั้น ป.2 หายไปครับ ส่วนช่อง ป.4 ออกซ้ำกัน ขอช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ นายเธวิญ เย็นใจ 16 พ.ค. 2561
25 บ้านบุญนาค เมือง ไม่สามารถรับได้ 1 จุด ห้องเรียน ป. 2 น่าจะเป็นตัวรับสัญญาณ สายเดียวกันห้องอื่นรับสัญญาณได้ มีบางห้องสัญญาณติดๆดับๆ นายธนิต ลาลุน 16 พ.ค. 2561
26 บ้านศรีหมวดเกล้า เมือง จานดาวเทียมรับสัญญาณ DLTV ไม่ได้ เนื่องจาก มุมองศาจาน ไม่ถูกต้อง ขอแกนนำเครือข่ายเข้ามาปรับค่าจานดาวเทียมหน่อยครับ นายณัฐพงษ์ คำบุญทา 15 พ.ค. 2561