ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

96

ครูประจำชั้น

More info

3,294

นักเรียนทั้งหมด

More info

1,592

นักเรียนชายทังหมด

More info

1,702

นักเรียนหญิงทั้งหมด

More info

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

2,472 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

407 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

401 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

423 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

419 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

403 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

419 คน
User Avatar