แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1
ณ วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 (ภาคเรียนที่ 1/2567) สพป.ลำปาง เขต 1

กราฟสรุปข้อมูล

สรุปข้อมูลภาพรวมเขตพื้นที่ ข้อมูล ณ วันเปิดภาคเรียน

 

 ภาพรวมเขตพื้นที่

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
รวมชาย รวมหญิง รวม (ชาย+หญิง)
อนุบาล 1 293 270 563 34
อนุบาล 2 631 621 1252 89
อนุบาล 3 694 647 1341 92
ประถมศึกษาปีที่ 1 926 858 1784 102
ประถมศึกษาปีที่ 2 947 941 1888 105
ประถมศึกษาปีที่ 3 982 899 1881 104
ประถมศึกษาปีที่ 4 943 985 1928 102
ประถมศึกษาปีที่ 5 981 947 1928 105
ประถมศึกษาปีที่ 6 1002 1053 2055 104
มัธยมศึกษาปีที่ 1 207 177 384 21
มัธยมศึกษาปีที่ 2 169 145 314 21
มัธยมศึกษาปีที่ 3 158 127 285 20
รวม 7,933 7,670 15,603 899

ชั้นอนุบาล

ชั้นอนุบาล
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
1 52010124 บ้านสบพลึง 0 0 0 0 1 1 2 1 7 5 12 1
2 52010131 บ้านแม่งาวใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 52010194 บ้านปันง้าว 0 0 0 0 5 2 7 1 6 1 7 1
4 52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 3 2 5 1 6 5 11 1 6 1 7 1
5 52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 0 0 0 0 6 2 8 1 5 10 15 1
6 52010034 วัดน้ำโท้ง 0 0 0 0 1 5 6 1 4 3 7 1
7 52010116 สบเมาะวิทยา 0 0 0 0 4 2 6 1 2 5 7 1
8 52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 0 0 0 0 3 0 3 1 1 1 2 1
9 52010072 บ้านบุญนาค 0 0 0 0 6 5 11 1 0 3 3 1
10 52010024 บ้านทุ่งฝาย 3 7 10 1 3 6 9 1 3 4 7 1
11 52010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 9 10 19 1 12 16 28 1 8 24 32 1
12 52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 0 0 0 0 3 7 10 1 8 4 12 1
13 52010109 วัดบ้านแขม 4 3 7 1 2 6 8 1 2 7 9 1
14 52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 0 0 0 0 2 5 7 0 2 3 5 0
15 52010023 ธงชัยวิทยา 0 0 0 0 3 5 8 1 6 4 10 1
16 52010178 บ้านหัวทุ่ง 0 0 0 0 3 2 5 1 2 4 6 1
17 52010132 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 52010091 บ้านทาน 0 0 0 0 5 2 7 1 5 4 9 1
19 52010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 52010129 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 52010145 บ้านอ้อน 0 0 0 1 11 13 24 1 18 4 22 1
22 52010143 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 52010147 บ้านแม่กวัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 52010052 บ้านแม่อาง 0 0 0 0 5 5 10 1 8 8 16 1
25 52010092 บ้านวังตม 0 0 0 0 4 0 4 1 1 1 2 0
26 52010046 บ้านสบค่อม 0 0 0 0 2 6 8 1 3 4 7 1
27 52010001 วัดหลวงวิทยา 0 0 0 0 2 2 4 1 6 2 8 1
28 52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 52010149 บ้านห้วยอูน 0 0 0 0 7 4 11 1 7 3 10 1
30 52010138 ชุมชนบ้านแหง 0 0 0 0 5 4 9 1 4 9 13 1
31 52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 0 0 0 0 7 7 14 1 7 4 11 1
32 52010089 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 139 108 247 10 133 145 278 10 141 162 303 10
33 52010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 11 14 25 2 36 26 62 2 31 24 55 3
34 52010113 สบป้าดวิทยา 0 0 0 0 2 6 8 1 6 2 8 1
35 52010164 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 9 11 1 10 5 15 1
36 52010155 บ้านแม่ตีบ 4 11 15 1 5 6 11 1 12 3 15 1
37 52010170 บ้านเหล่า 4 1 5 1 11 8 19 1 6 6 12 1
38 52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า 0 0 0 0 5 1 6 1 2 3 5 1
39 52010088 บ้านปงสนุก 70 72 142 5 94 93 187 7 114 89 203 8
40 52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 21 24 45 2 26 15 41 2 25 29 54 2
41 52010016 บ้านสำเภา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 52010061 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 52010105 บ้านจำปุย 0 0 0 0 3 5 8 1 3 3 6 1
44 52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น 0 0 0 0 2 3 5 1 4 2 6 1
45 52010107 วัดหัวฝาย 0 0 0 0 1 2 3 1 1 1 2 1
46 52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0 0 6 4 10 1 5 1 6 1
47 52010066 วัดบ้านฮ่อง 0 0 0 0 1 3 4 1 1 3 4 1
48 52010125 บ้านใหม่ 0 0 0 0 2 2 4 1 2 3 5 1
49 52010056 บ้านหัวทุ่ง 0 0 0 0 1 8 9 1 2 3 5 1
50 52010051 แม่ก๋งวิทยา 0 0 0 1 13 9 22 1 9 14 23 1
51 52010169 บ้านสัน 0 0 0 0 4 7 11 1 5 5 10 1
52 52010047 บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 52010064 บ้านเอื้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 52010069 วัดบ้านสัก 0 0 0 0 6 3 9 1 7 4 11 1
55 52010044 วัดค่ากลาง 0 0 0 0 3 3 6 1 6 5 11 1
56 52010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง 3 2 5 1 6 2 8 1 12 9 21 1
57 52010180 บ้านปันเต้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 52010176 บ้านป่าเหียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 52010177 บ้านโป่งขวาก 0 0 0 0 3 5 8 1 6 7 13 1
60 52010134 บ้านหวด 0 0 0 0 2 3 5 1 4 1 5 1
61 52010159 บ้านหลวงใต้ 0 0 0 0 1 2 3 1 6 8 14 1
62 52010090 กอรวกพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 6 3 9 1 1 3 4 1
63 52010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 0 0 0 0 4 2 6 0 3 5 8 0
64 52010065 บ้านทุ่งกล้วย 0 0 0 0 9 4 13 1 15 8 23 1
65 52010043 ทุ่งฝางวิทยา 0 0 0 0 4 8 12 1 1 3 4 1
66 52010093 บ้านนาแช่ 0 0 0 0 3 4 7 1 5 5 10 1
67 52010009 บ้านโทกหัวช้าง 0 0 0 0 2 3 5 0 5 5 10 0
68 52010120 แม่แป้นวิทยา 0 0 0 0 2 1 3 1 2 0 2 1
69 52010045 วัดทุ่งโจ้ 0 0 0 0 8 3 11 1 3 1 4 1
70 52010114 บ้านสบเติ๋น 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0
71 52010070 บ้านแม่เฟือง 0 0 0 0 3 2 5 1 1 1 2 1
72 52010055 สบมายสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 6 6 12 1 9 7 16 1
73 52010101 วัดท่าสี 0 0 0 0 1 2 3 1 3 2 5 1
74 52010140 บ้านบ่อห้อ 0 0 0 0 10 6 16 1 1 9 10 1
75 52010104 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 52010106 บ้านแม่ส้าน 0 0 0 0 2 6 8 1 7 3 10 1
77 52010063 บ้านจำค่า 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 6 1
78 52010100 วัดสบจาง 3 3 6 1 2 2 4 1 2 3 5 1
79 52010060 ชุมชนบ้านทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1
80 52010005 บ้านกาศเมฆ 0 0 0 0 3 1 4 1 1 2 3 1
81 52010186 บ้านทุ่งเกวียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 52010189 บ้านสันทราย 0 0 0 1 4 4 8 1 3 5 8 1
83 52010095 บ้านนาสัก 0 0 0 1 5 3 8 1 1 2 3 1
84 52010130 ผาแดงวิทยา 0 0 0 0 1 3 4 1 0 4 4 1
85 52010162 บ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) 6 5 11 1 10 8 18 1 7 6 13 1
86 52010184 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
87 52010171 เมืองยาววิทยา 5 4 9 1 11 10 21 1 11 12 23 1
88 52010059 วัดเสด็จ 0 0 0 0 8 12 20 1 15 6 21 1
89 52010195 อนุบาลห้างฉัตร 7 1 8 1 10 13 23 1 16 14 30 1
90 52010183 บ้านทุ่งผา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 52010099 บ้านแม่จาง 0 0 0 0 1 3 4 0 5 1 6 0
92 52010182 บ้านทุ่งหก 0 0 0 0 2 4 6 1 5 3 8 1
93 52010157 บ้านทุ่ง 1 3 4 0 6 6 12 0 5 4 9 0
94 52010121 แม่ฮ่างวิทยา 0 0 0 0 6 5 11 1 4 5 9 1
95 52010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 0 0 0 0 12 7 19 1 7 9 16 1
96 52010082 วัดต้นต้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 52010083 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 52010085 บ้านปงวัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 52010188 บ้านดอนหัววัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 52010071 บ้านหมากหัววัง 0 0 0 0 11 6 17 1 9 5 14 1
102 52010073 วัดบ้านแลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0