ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล อำเภอ รายละเอียดครุภัณฑ์
1052500058 วัดหลวงวิทยา กล้วยแพะ เมืองลำปาง
1052500059 วัดพระเจ้านั่งแท่น กล้วยแพะ เมืองลำปาง
1052500062 บ้านกาศเมฆ ชมพู เมืองลำปาง
1052500063 บ้านศรีหมวดเกล้า ชมพู เมืองลำปาง
1052500055 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง
1052500066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ชมพู เมืองลำปาง
1052500028 บ้านสำเภา ปงแสนทอง เมืองลำปาง
1052500050 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ต้นธงชัย เมืองลำปาง
1052500052 ธงชัยวิทยา ต้นธงชัย เมืองลำปาง
1052500079 บ้านทุ่งฝาย ทุ่งฝาย เมืองลำปาง
1052500080 บ้านท่าโทก ทุ่งฝาย เมืองลำปาง
1052500017 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง
1052500019 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง
1052500032 วัดน้ำโท้ง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
1052500077 บ้านห้วยเป้ง บ้านค่า เมืองลำปาง
1052500078 ทุ่งฝางวิทยา บ้านค่า เมืองลำปาง
1052500074 วัดค่ากลาง บ้านค่า เมืองลำปาง
1052500075 วัดทุ่งโจ้ บ้านค่า เมืองลำปาง
1052500076 บ้านสบค่อม บ้านค่า เมืองลำปาง
1052500073 บ้านบ่อหิน บ้านเป้า เมืองลำปาง
1052500069 วัดบ้านเป้า บ้านเป้า เมืองลำปาง
1052500072 แม่ก๋งวิทยา บ้านเป้า เมืองลำปาง
1052500009 บ้านแม่อาง บ้านแลง เมืองลำปาง
1052500012 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ บ้านแลง เมืองลำปาง
1052500013 สบมายสามัคคีวิทยา บ้านแลง เมืองลำปาง
1052500014 บ้านหัวทุ่ง บ้านแลง เมืองลำปาง
1052500084 วัดเสด็จ บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
1052500085 ชุมชนบ้านทราย บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
1052500086 บ้านทรายมูล บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
1052500088 บ้านจำค่า บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
1052500040 บ้านเอื้อม บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
1052500042 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
1052500043 วัดบ้านฮ่อง บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
1052500046 วัดบ้านสัก บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
1052500047 บ้านแม่เฟือง บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
1052500089 บ้านหมากหัววัง บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง
1052500011 บ้านบุญนาค บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง
1052500008 วัดบ้านแลง บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง
1052500022 วัดนาน้อย ปงแสนทอง เมืองลำปาง
1052500026 บ้านกาด ปงแสนทอง เมืองลำปาง
1052500024 บ้านทุ่งกู่ด้าย ปงแสนทอง เมืองลำปาง
1052500025 บ้านป่าตันกุมเมือง ปงแสนทอง เมืองลำปาง
1052500005 วัดต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง
1052500006 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) พิชัย เมืองลำปาง
1052500001 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) พิชัย เมืองลำปาง
1052500002 บ้านปงวัง พิชัย เมืองลำปาง
1052500048 บ้านปงสนุก เวียงเหนือ เมืองลำปาง
1052500049 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) หัวเวียง เมืองลำปาง
1052500461 กอรวกพิทยาสรรค์ จางเหนือ แม่เมาะ
1052500462 บ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ
1052500463 บ้านวังตม จางเหนือ แม่เมาะ
1052500464 บ้านนาแช่ จางเหนือ แม่เมาะ
1052500467 บ้านนาสัก นาสัก แม่เมาะ
1052500470 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ นาสัก แม่เมาะ
1052500471 บ้านแม่จาง นาสัก แม่เมาะ
1052500465 วัดสบจาง นาสัก แม่เมาะ
1052500450 วัดท่าสี บ้านดง แม่เมาะ
1052500469 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง บ้านดง แม่เมาะ
1052500454 บ้านจำปุย บ้านดง แม่เมาะ
1052500455 บ้านแม่ส้าน บ้านดง แม่เมาะ
1052500449 วัดหัวฝาย บ้านดง แม่เมาะ
1052500456 บ้านเวียงหงส์ล้านนา แม่เมาะ แม่เมาะ
1052500457 วัดบ้านแขม แม่เมาะ แม่เมาะ
1052500460 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ แม่เมาะ
1052500472 สบป้าดวิทยา สบป้าด แม่เมาะ
1052500473 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ
1052500475 สบเมาะวิทยา สบป้าด แม่เมาะ
1052500232 แม่แป้นวิทยา นาแก งาว
1052500233 แม่ฮ่างวิทยา นาแก งาว
1052500247 บ้านโป่ง บ้านโป่ง งาว
1052500248 บ้านสบพลึง บ้านโป่ง งาว
1052500249 บ้านใหม่ บ้านโป่ง งาว
1052500258 ชุมชนบ้านร้อง บ้านร้อง งาว
1052500259 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 บ้านร้อง งาว
1052500260 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว บ้านร้อง งาว
1052500261 ผาแดงวิทยา บ้านร้อง งาว
1052500262 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว
1052500263 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า บ้านร้อง งาว
1052500252 บ้านหวด บ้านหวด งาว
1052500253 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) บ้านหวด งาว
1052500227 ชุมชนบ้านแหง บ้านแหง งาว
1052500229 บ้านบ่อห้อ บ้านแหง งาว
1052500256 บ้านห้วยหก บ้านอ้อน งาว
1052500243 บ้านอ้อน บ้านอ้อน งาว
1052500245 บ้านแม่กวัก บ้านอ้อน งาว
1052500265 บ้านห้วยอูน ปงเตา งาว
1052500266 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว
1052500269 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ปงเตา งาว
1052500239 บ้านแม่ตีบ แม่ตีบ งาว
1052500240 บ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว
1052500241 บ้านทุ่ง แม่ตีบ งาว
1052500235 บ้านหลวงใต้ หลวงใต้ งาว
1052500226 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล หลวงเหนือ งาว
1052500225 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) หลวงเหนือ งาว
1052500399 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ปงยางคก ห้างฉัตร
1052500404 บ้านสัน ปงยางคก ห้างฉัตร
1052500412 บ้านเหล่า ห้างฉัตร ห้างฉัตร
1052500413 เมืองยาววิทยา เมืองยาว ห้างฉัตร
1052500415 ชุมชนบ้านสันกำแพง เมืองยาว ห้างฉัตร
1052500418 บ้านป่าเหียง แม่สัน ห้างฉัตร
1052500419 บ้านโป่งขวาก แม่สัน ห้างฉัตร
1052500420 บ้านหัวทุ่ง แม่สัน ห้างฉัตร
1052500422 บ้านปันเต้า แม่สัน ห้างฉัตร
1052500411 บ้านทุ่งหก วอแก้ว ห้างฉัตร
1052500409 บ้านทุ่งผา วอแก้ว ห้างฉัตร
1052500398 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร
1052500394 บ้านยางอ้อย เวียงตาล ห้างฉัตร
1052500395 บ้านทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร
1052500397 บ้านดอนหัววัง เวียงตาล ห้างฉัตร
1052500393 บ้านสันทราย เวียงตาล ห้างฉัตร
1052500408 ทุ่งหนองขามวิทยา หนองหล่ม ห้างฉัตร
1052500392 บ้านปันง้าว ห้างฉัตร ห้างฉัตร
1052500390 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ห้างฉัตร
1052500391 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร ห้างฉัตร