แผนการรวมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

# รหัสโรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ/โรงเรียนในเครือข่าย อำเภอ เนื้อที่ ไร่-งาน-ตรว. ระยะทาง ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน Action
1 52010145 บ้านอ้อน งาว พื้นที่ 12 ไร่ 1 15 4 224
1.1 52010147 บ้านแม่กวัก 3.1 กม. 0 1 2 41
1.2 52010120 แม่แป้นวิทยา 7.4 กม. 1 9 4 97
1.3 52010125 บ้านใหม่ 8.2 กม. 1 4 4 72
1.4 52010143 บ้านห้วยหก 16.7 กม. 0 1 0 0
2 52010163 อนุบาลงาว (ภานุนิยม) งาว พื้นที่ 22 ไร่ 1 24 15 613
2.1 52010138 ชุมชนบ้านแหง 4.8 กม. 0 5 4 73
2.2 52010140 บ้านบ่อห้อ 5.5 กม. 1 16 5 216
2.3 52010162 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 7.6 กม. 1 5 3 90
2.4 52010159 บ้านหลวงใต้ 8 กม. 1 4 7 72
2.5 52010123 บ้านโป่ง 12.4 กม. 0 0 0 0
2.6 52010134 บ้านหวด 13 กม. 0 3 3 58
2.7 52010149 บ้านห้วยอูน 14 กม. 0 7 5 106
2.8 52010124 บ้านสบพลึง 14.1 กม. 1 14 3 156
2.9 52010150 บ้านขุนแหง 23.2 กม. 0 1 0 0
3 52010155 บ้านแม่ตีบ งาว พื้นที่ 65 ไร่ 1 15 3 226
3.1 52010157 บ้านทุ่ง 2.5 กม. 1 5 8 85
3.2 52010156 บ้านงิ้วงาม 6.2 กม. 0 1 1 0
4 52010171 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร พื้นที่ 65 ไร่ 1 16 2 192
4.1 52010170 บ้านเหล่า 2 กม. 1 10 2 150
4.2 52010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง 2.2 กม. 1 10 2 186
4.3 52010178 บ้านหัวทุ่ง (อำเภอห้างฉัตร) 3.6 กม. 1 3 3 45
4.4 52010176 บ้านป่าเหียง 4.9 กม. 0 0 0 0
4.5 52010177 บ้านโป่งขวาก 5.5 กม. 1 8 3 123
4.6 52010180 บ้านปันเต้า 8.8 กม. 0 1 0 1
5 52010195 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 1 35 11 844
5.1 52010188 บ้านดอนหัววัง 2.3 กม. 0 0 0 0
5.2 52010194 บ้านปันง้าว 2.6 กม. 1 5 6 65
5.3 52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 3 กม. 1 3 5 46
5.4 52010189 บ้านสันทราย 3 กม. 1 3 5 59
5.5 52010185 บ้านยางอ้อย 5.5 กม. 0 2 4 30
5.6 52010169 บ้านสัน 6.85 กม. 1 5 4 42
5.7 52010183 บ้านทุ่งผา 7.4 กม. 0 0 0 0
5.8 52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา 7.6 กม. 0 4 2 11
5.9 52010164 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 9.5 กม. 1 6 5 125
5.10 52010182 บ้านทุ่งหก 10.5 กม. 1 3 7 58
5.11 52010186 บ้านทุ่งเกวียน 11.1 กม. 0 0 0 4
6 52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองลำปาง พื้นที่ 14 ไร่ 0 23 10 530
6.1 52010016 บ้านสำเภา 1.4 กม. 0 2 2 14
6.2 52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง 4.4 กม. 1 5 4 66
6.3 52010077 บ้านกาด 5.2 กม. 0 0 0 0
6.4 52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า 5.9 กม. 1 3 6 42
6.5 52010075 วัดนาน้อย 6.4 กม. 0 0 0 0
6.6 52010005 บ้านกาศเมฆ 7.5 กม. 1 5 3 62
6.7 52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น 8.4 กม. 1 2 7 68
6.8 52010001 วัดหลวงวิทยา 10.5 กม. 1 14 3 147
6.9 52010009 บ้านโหกหัวช้าง 10.8 กม. 1 3 3 81
6.10 52010078 บ้านทุ่งกู่ด้าย 11 กม. 0 0 0 0
7 52010051 แม่ก๋งวิทยา เมืองลำปาง พื้นที่ 42 ไร่ 1 15 6 155
7.1 52010064 บ้านเอื้อม 5.4 กม. 0 0 0 0
7.2 52010048 วัดบ้านเป้า 6.3 กม. 0 0 0 0
7.3 52010034 วัดน้ำโท้ง 9.7 กม. 1 7 4 114
7.4 52010066 วัดบ้านฮ่อง 10.4 กม. 1 3 4 40
7.5 52010069 วัดบ้านสัก 11.3 กม. 1 3 5 43
7.6 52010047 บ้านบ่อหิน 12.6 กม. 0 0 0 0
7.7 52010065 บ้านทุ่งกล้วย 12.6 กม. 1 6 3 101
7.8 52010070 บ้านแม่เฟือง 14.9 กม. 1 4 5 62
7.9 52010046 บ้านสบค่อม 15.1 กม. 1 2 4 50
7.10 52010043 ทุ่งฝางวิทยา 17.3 กม. 1 7 7 96
7.11 52010045 วัดทุ่งโจ้ 19.2 กม. 1 2 4 58
7.12 52010044 วัดค่ากลาง 19.7 กม. 1 4 6 65
7.13 52010042 บ้านห้วยเป้ง 20 กม. 0 0 0 0
8 52010059 วัดเสด็จ เมืองลำปาง พื้นที่ 10 ไร่ 1 9 6 162
8.1 52010071 บ้านหมากหัววัง 5.1 กม. 1 6 4 105
8.2 52010060 ชุมชนบ้านทราย 7.4 กม. 1 2 5 56
8.3 52010061 บ้านทรายมูล 8.5 กม. 1 3 3 43
8.4 52010063 บ้านจำค่า 9 กม. 1 3 4 43
8.5 52010073 วัดบ้านแลง 12.4 กม. 0 1 1 24
8.6 52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 13 กม. 0 2 5 34
8.7 52010072 บ้านบุญนาค 15.1 กม. 1 3 3 46
8.8 52010052 บ้านแม่อาง 15.6 กม. 1 4 4 83
8.9 52010055 สบมายสามัคคีวิทยา 20.1 กม. 1 6 4 99
8.10 52010056 บ้านหัวทุ่ง (อำเภอเมือง) 21.6 กม. 1 4 3 66
9 52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลำปาง พื้นที่ 7 ไร่ 1 8 6 138
9.1 52010025 บ้านท่าโทก 4.7 กม. 0 2 2 16
9.2 52010083 บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 5.8 กม. 0 1 0 0
9.3 52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 6.4 กม. 1 7 6 100
9.4 52010024 บ้านทุ่งฝาย 6.7 กม. 1 3 5 77
9.5 52010023 ธงชัยวิทยา 8.1 กม. 1 12 2 131
9.6 52010082 วัดต้นต้อง 8.6 กม. 0 1 0 0
9.7 52010085 บ้านปงวัง 9.9 กม. 0 3 4 17
9.8 52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 12.7 กม. 1 6 3 92
9.9 52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 13.1 กม. 1 5 5 87
10 52010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ พื้นที่ 42 ไร่ 0 51 3 1202
10.1 52010109 วัดบ้านแขม 0.9 กม. 0 10 11 221
10.2 52010108 บ้านเวียงหงส์ล้านนา 4.7 กม. 0 0 0 0
10.3 52010116 สบเมาะวิทยา 8.4 กม. 1 13 4 114
11 52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ แม่เมาะ พื้นที่ 33 ไร่ 0 15 6 155
11.1 52010095 บ้านนาสัก 4.5 กม. 1 6 4 94
11.2 52010099 บ้านแม่จาง 10.2 กม. 1 4 4 44
11.3 52010114 บ้านสบเติ๋น 11 กม. 1 3 4 52
11.4 52010113 สบป้าดวิทยา 16.2 กม. 1 13 5 145
12 52010090 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ พื้นที่ 62 ไร่ 1 14 7 132
12.1 52010093 บ้านนาแช่ 2.4 กม. 1 4 7 60
12.2 52010100 วัดสบจาง 6.3 กม. 1 3 7 60
13 52010107 วัดหัวฝาย แม่เมาะ พื้นที่ 15 ไร่ 1 4 3 66
13.1 52010101 วัดท่าสี 11.9 กม. 1 3 8 69
13.2 52010105 บ้านจำปุย 22.2 กม. 1 5 7 91