ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามจังหวัด (ทะเบียนบ้าน) 16,440 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามตำบล 16,337 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามกลุ่มเครือข่าย 16,440 คน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 8 หลัก โรงเรียน ตำบล อำเภอ นร.ชาย นร.หญิง รวม นร. จำนวนครู
52010120  แม่แป้นวิทยา  นาแก งาว 53 44 97 คน  14 คน 
52010121  แม่ฮ่างวิทยา  นาแก งาว 90 96 186 คน  21 คน 
52010127  ชุมชนบ้านร้อง  บ้านร้อง งาว 4 7 11 คน  1 คน 
52010128  บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110  บ้านร้อง งาว 29 28 57 คน  7 คน 
52010129  บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว  บ้านร้อง งาว 5 11 16 คน  1 คน 
52010130  ผาแดงวิทยา  บ้านร้อง งาว 47 51 98 คน  11 คน 
52010131  บ้านแม่งาวใต้  บ้านร้อง งาว 9 5 14 คน  4 คน 
52010132  บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า  บ้านร้อง งาว 1 7 8 คน  3 คน 
52010134  บ้านหวด  บ้านหวด งาว 29 29 58 คน  6 คน 
52010135  ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)  บ้านหวด งาว 117 124 241 คน  20 คน 
52010143  บ้านห้วยหก  บ้านอ้อน งาว 0 0 0 คน  1 คน 
52010145  บ้านอ้อน  บ้านอ้อน งาว 104 120 224 คน  20 คน 
52010147  บ้านแม่กวัก  บ้านอ้อน งาว 17 24 41 คน  3 คน 
52010138  ชุมชนบ้านแหง  บ้านแหง งาว 35 38 73 คน  9 คน 
52010140  บ้านบ่อห้อ  บ้านแหง งาว 110 106 216 คน  22 คน 
52010123  บ้านโป่ง  บ้านโป่ง งาว 0 0 0 คน  0 คน 
52010124  บ้านสบพลึง  บ้านโป่ง งาว 81 75 156 คน  18 คน 
52010125  บ้านใหม่  บ้านโป่ง งาว 42 30 72 คน  9 คน 
52010149  บ้านห้วยอูน  ปงเตา งาว 58 48 106 คน  13 คน 
52010150  บ้านขุนแหง  ปงเตา งาว 0 0 0 คน  1 คน 
52010153  บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา  ปงเตา งาว 42 45 87 คน  10 คน 
52010162  บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล  หลวงเหนือ งาว 44 46 90 คน  9 คน 
52010163  อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)  หลวงเหนือ งาว 293 320 613 คน  40 คน 
52010159  บ้านหลวงใต้  หลวงใต้ งาว 40 32 72 คน  12 คน 
52010155  บ้านแม่ตีบ  แม่ตีบ งาว 112 114 226 คน  19 คน 
52010156  บ้านงิ้วงาม  แม่ตีบ งาว 0 0 0 คน  2 คน 
52010157  บ้านทุ่ง  แม่ตีบ งาว 38 47 85 คน  14 คน 
52010164  ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)  ปงยางคก ห้างฉัตร 68 57 125 คน  12 คน 
52010169  บ้านสัน  ปงยางคก ห้างฉัตร 21 21 42 คน  10 คน 
52010182  บ้านทุ่งหก  วอแก้ว ห้างฉัตร 34 24 58 คน  11 คน 
52010183  บ้านทุ่งผา  วอแก้ว ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010190  ทุ่งหนองขามวิทยา  หนองหล่ม ห้างฉัตร 6 5 11 คน  6 คน 
52010170  บ้านเหล่า  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 73 75 148 คน  14 คน 
52010194  บ้านปันง้าว  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 31 34 65 คน  12 คน 
52010195  อนุบาลห้างฉัตร  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 410 434 844 คน  47 คน 
52010196  ชุมชนบ้านแม่ฮาว  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 17 29 46 คน  9 คน 
52010171  เมืองยาววิทยา  เมืองยาว ห้างฉัตร 93 97 190 คน  20 คน 
52010173  ชุมชนบ้านสันกำแพง  เมืองยาว ห้างฉัตร 99 86 185 คน  15 คน 
52010184  บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย  เวียงตาล ห้างฉัตร 7 13 20 คน  6 คน 
52010185  บ้านยางอ้อย  เวียงตาล ห้างฉัตร 15 15 30 คน  6 คน 
52010186  บ้านทุ่งเกวียน  เวียงตาล ห้างฉัตร 1 3 4 คน  0 คน 
52010188  บ้านดอนหัววัง  เวียงตาล ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010189  บ้านสันทราย  เวียงตาล ห้างฉัตร 32 27 59 คน  9 คน 
52010176  บ้านป่าเหียง  แม่สัน ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010177  บ้านโป่งขวาก  แม่สัน ห้างฉัตร 61 62 123 คน  11 คน 
52010178  บ้านหัวทุ่ง  แม่สัน ห้างฉัตร 31 14 45 คน  6 คน 
52010180  บ้านปันเต้า  แม่สัน ห้างฉัตร 0 1 1 คน  1 คน 
52010001  วัดหลวงวิทยา  กล้วยแพะ เมืองลำปาง 79 68 147 คน  18 คน 
52010002  วัดพระเจ้านั่งแท่น  กล้วยแพะ เมืองลำปาง 35 33 68 คน  10 คน 
52010005  บ้านกาศเมฆ  ชมพู เมืองลำปาง 32 30 62 คน  9 คน 
52010006  บ้านศรีหมวดเกล้า  ชมพู เมืองลำปาง 21 21 42 คน  10 คน 
52010012  ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  ชมพู เมืองลำปาง 293 237 530 คน  34 คน 
52010021  อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)  ต้นธงชัย เมืองลำปาง 74 64 138 คน  15 คน 
52010023  ธงชัยวิทยา  ต้นธงชัย เมืองลำปาง 79 52 131 คน  15 คน 
52010024  บ้านทุ่งฝาย  ทุ่งฝาย เมืองลำปาง 49 28 77 คน  9 คน 
52010025  บ้านท่าโทก  ทุ่งฝาย เมืองลำปาง 8 8 16 คน  4 คน 
52010029  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1  นิคมพัฒนา เมืองลำปาง 46 41 87 คน  11 คน 
52010031  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3  นิคมพัฒนา เมืองลำปาง 52 40 92 คน  10 คน 
52010071  บ้านหมากหัววัง  บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง 69 36 105 คน  11 คน 
52010072  บ้านบุญนาค  บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง 24 22 46 คน  7 คน 
52010073  วัดบ้านแลง  บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง 15 9 24 คน  2 คน 
52010034  วัดน้ำโท้ง  บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง 50 64 114 คน  12 คน 
52010042  บ้านห้วยเป้ง  บ้านค่า เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010043  ทุ่งฝางวิทยา  บ้านค่า เมืองลำปาง 62 34 96 คน  15 คน 
52010044  วัดค่ากลาง  บ้านค่า เมืองลำปาง 30 35 65 คน  11 คน 
52010045  วัดทุ่งโจ้  บ้านค่า เมืองลำปาง 34 24 58 คน  11 คน 
52010046  บ้านสบค่อม  บ้านค่า เมืองลำปาง 35 15 50 คน  7 คน 
52010047  บ้านบ่อหิน  บ้านเป้า เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010048  วัดบ้านเป้า  บ้านเป้า เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010051  แม่ก๋งวิทยา  บ้านเป้า เมืองลำปาง 85 70 155 คน  22 คน 
52010059  วัดเสด็จ  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 87 75 162 คน  16 คน 
52010060  ชุมชนบ้านทราย  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 27 29 56 คน  8 คน 
52010061  บ้านทรายมูล  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 17 26 43 คน  7 คน 
52010063  บ้านจำค่า  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 20 23 43 คน  8 คน 
52010064  บ้านเอื้อม  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010065  บ้านทุ่งกล้วย  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 53 48 101 คน  10 คน 
52010066  วัดบ้านฮ่อง  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 28 12 40 คน  8 คน 
52010069  วัดบ้านสัก  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 15 28 43 คน  9 คน 
52010070  บ้านแม่เฟือง  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 34 28 62 คน  10 คน 
52010052  บ้านแม่อาง  บ้านแลง เมืองลำปาง 40 43 83 คน  9 คน 
52010054  วัดศรีปรีดานุเคราะห์  บ้านแลง เมืองลำปาง 12 22 34 คน  7 คน 
52010055  สบมายสามัคคีวิทยา  บ้านแลง เมืองลำปาง 54 45 99 คน  11 คน 
52010056  บ้านหัวทุ่ง  บ้านแลง เมืองลำปาง 36 30 66 คน  8 คน 
52010016  บ้านสำเภา  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 6 8 14 คน  5 คน 
52010075  วัดนาน้อย  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010077  บ้านกาด  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010078  บ้านทุ่งกู่ด้าย  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010079  บ้านป่าตันกุมเมือง  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 32 34 66 คน  10 คน 
52010009  บ้านโทกหัวช้าง  พระบาท เมืองลำปาง 49 32 81 คน  7 คน 
52010082  วัดต้นต้อง  พิชัย เมืองลำปาง 0 0 0 คน  1 คน 
52010083  บ้านไร่(ประชาสามัคคี)  พิชัย เมืองลำปาง 0 0 0 คน  1 คน 
52010084  พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)  พิชัย เมืองลำปาง 51 49 100 คน  14 คน 
52010085  บ้านปงวัง  พิชัย เมืองลำปาง 12 5 17 คน  8 คน 
52010089  อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  หัวเวียง เมืองลำปาง 1569 1619 3188 คน  247 คน 
52010088  บ้านปงสนุก  เวียงเหนือ เมืองลำปาง 1154 1191 2345 คน  149 คน 
52010090  กอรวกพิทยาสรรค์  จางเหนือ แม่เมาะ 73 59 132 คน  22 คน 
52010091  บ้านทาน  จางเหนือ แม่เมาะ 59 52 111 คน  13 คน 
52010092  บ้านวังตม  จางเหนือ แม่เมาะ 27 17 44 คน  9 คน 
52010093  บ้านนาแช่  จางเหนือ แม่เมาะ 34 26 60 คน  12 คน 
52010095  บ้านนาสัก  นาสัก แม่เมาะ 51 43 94 คน  11 คน 
52010098  บ้านใหม่รัตนโกสินทร์  นาสัก แม่เมาะ 82 73 155 คน  22 คน 
52010099  บ้านแม่จาง  นาสัก แม่เมาะ 26 18 44 คน  9 คน 
52010100  วัดสบจาง  นาสัก แม่เมาะ 28 32 60 คน  11 คน 
52010101  วัดท่าสี  บ้านดง แม่เมาะ 36 33 69 คน  12 คน 
52010104  บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง  บ้านดง แม่เมาะ 12 18 30 คน  4 คน 
52010105  บ้านจำปุย  บ้านดง แม่เมาะ 46 45 91 คน  13 คน 
52010106  บ้านแม่ส้าน  บ้านดง แม่เมาะ 31 27 58 คน  12 คน 
52010107  วัดหัวฝาย  บ้านดง แม่เมาะ 32 34 66 คน  8 คน 
52010113  สบป้าดวิทยา  สบป้าด แม่เมาะ 82 63 145 คน  19 คน 
52010114  บ้านสบเติ๋น  สบป้าด แม่เมาะ 29 23 52 คน  8 คน 
52010116  สบเมาะวิทยา  สบป้าด แม่เมาะ 56 58 114 คน  18 คน 
52010108  บ้านเวียงหงส์ล้านนา  แม่เมาะ แม่เมาะ 0 0 0 คน  0 คน 
52010109  วัดบ้านแขม  แม่เมาะ แม่เมาะ 131 90 221 คน  22 คน 
52010110  อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)  แม่เมาะ แม่เมาะ 608 594 1202 คน  55 คน