ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตาม อำเภอ 105 โรง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล นร.ชาย นร.หญิง รวม นร. จำนวนครู
500232 52010120 1052500232 แม่แป้นวิทยา  นาแก 48 34 82 คน  15 คน 
500233 52010121 1052500233 แม่ฮ่างวิทยา  นาแก 65 99 164 คน  17 คน 
500258 52010127 1052500258 ชุมชนบ้านร้อง  บ้านร้อง 0 0 0 คน  0 คน 
500259 52010128 1052500259 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110  บ้านร้อง 22 28 50 คน  7 คน 
500260 52010129 1052500260 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว  บ้านร้อง 7 8 15 คน  3 คน 
500261 52010130 1052500261 ผาแดงวิทยา  บ้านร้อง 39 39 78 คน  12 คน 
500262 52010131 1052500262 บ้านแม่งาวใต้  บ้านร้อง 4 3 7 คน  2 คน 
500263 52010132 1052500263 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า  บ้านร้อง 4 6 10 คน  4 คน 
500252 52010134 1052500252 บ้านหวด  บ้านหวด 20 31 51 คน  7 คน 
500253 52010135 1052500253 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)  บ้านหวด 162 136 298 คน  16 คน 
500256 52010143 1052500256 บ้านห้วยหก  บ้านอ้อน 0 0 0 คน  0 คน 
500243 52010145 1052500243 บ้านอ้อน  บ้านอ้อน 119 135 254 คน  19 คน 
500245 52010147 1052500245 บ้านแม่กวัก  บ้านอ้อน 0 0 0 คน  0 คน 
500227 52010138 1052500227 ชุมชนบ้านแหง  บ้านแหง 36 47 83 คน  8 คน 
500229 52010140 1052500229 บ้านบ่อห้อ  บ้านแหง 92 86 178 คน  19 คน 
500248 52010124 1052500248 บ้านสบพลึง  บ้านโป่ง 100 88 188 คน  14 คน 
500249 52010125 1052500249 บ้านใหม่  บ้านโป่ง 36 29 65 คน  7 คน 
500265 52010149 1052500265 บ้านห้วยอูน  ปงเตา 65 44 109 คน  10 คน 
500266 52010150 1052500266 บ้านขุนแหง  ปงเตา 0 0 0 คน  0 คน 
500269 52010153 1052500269 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา  ปงเตา 32 38 70 คน  13 คน 
500226 52010162 1052500226 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล  หลวงเหนือ 50 44 94 คน  8 คน 
500225 52010163 1052500225 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)  หลวงเหนือ 324 341 665 คน  42 คน 
500235 52010159 1052500235 บ้านหลวงใต้  หลวงใต้ 55 54 109 คน  12 คน 
500239 52010155 1052500239 บ้านแม่ตีบ  แม่ตีบ 106 107 213 คน  18 คน 
500241 52010157 1052500241 บ้านทุ่ง  แม่ตีบ 48 51 99 คน  10 คน