ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตาม อำเภอ 105 โรง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล นร.ชาย นร.หญิง รวม นร. จำนวนครู
500058 52010001 1052500058 วัดหลวงวิทยา  กล้วยแพะ 75 58 133 คน  14 คน 
500059 52010002 1052500059 วัดพระเจ้านั่งแท่น  กล้วยแพะ 33 32 65 คน  9 คน 
500062 52010005 1052500062 บ้านกาศเมฆ  ชมพู 21 16 37 คน  5 คน 
500063 52010006 1052500063 บ้านศรีหมวดเกล้า  ชมพู 21 16 37 คน  5 คน 
500066 52010012 1052500066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  ชมพู 312 248 560 คน  42 คน 
500050 52010021 1052500050 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)  ต้นธงชัย 77 55 132 คน  17 คน 
500052 52010023 1052500052 ธงชัยวิทยา  ต้นธงชัย 73 51 124 คน  16 คน 
500079 52010024 1052500079 บ้านทุ่งฝาย  ทุ่งฝาย 40 33 73 คน  11 คน 
500017 52010029 1052500017 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1  นิคมพัฒนา 47 43 90 คน  10 คน 
500019 52010031 1052500019 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3  นิคมพัฒนา 29 39 68 คน  11 คน 
500089 52010071 1052500089 บ้านหมากหัววัง  บุญนาคพัฒนา 74 59 133 คน  12 คน 
500011 52010072 1052500011 บ้านบุญนาค  บุญนาคพัฒนา 19 16 35 คน  7 คน 
500008 52010073 1052500008 วัดบ้านแลง  บุญนาคพัฒนา 0 0 0 คน  1 คน 
500032 52010034 1052500032 วัดน้ำโท้ง  บ่อแฮ้ว 63 58 121 คน  10 คน 
500077 52010042 1052500077 บ้านห้วยเป้ง  บ้านค่า 0 0 0 คน  0 คน 
500078 52010043 1052500078 ทุ่งฝางวิทยา  บ้านค่า 42 26 68 คน  14 คน 
500074 52010044 1052500074 วัดค่ากลาง  บ้านค่า 39 30 69 คน  9 คน 
500075 52010045 1052500075 วัดทุ่งโจ้  บ้านค่า 27 22 49 คน  9 คน 
500076 52010046 1052500076 บ้านสบค่อม  บ้านค่า 33 23 56 คน  10 คน 
500073 52010047 1052500073 บ้านบ่อหิน  บ้านเป้า 0 0 0 คน  0 คน 
500072 52010051 1052500072 แม่ก๋งวิทยา  บ้านเป้า 97 93 190 คน  12 คน 
500084 52010059 1052500084 วัดเสด็จ  บ้านเสด็จ 102 77 179 คน  15 คน 
500085 52010060 1052500085 ชุมชนบ้านทราย  บ้านเสด็จ 19 18 37 คน  8 คน 
500086 52010061 1052500086 บ้านทรายมูล  บ้านเสด็จ 12 14 26 คน  5 คน 
500088 52010063 1052500088 บ้านจำค่า  บ้านเสด็จ 12 14 26 คน  6 คน 
500040 52010064 1052500040 บ้านเอื้อม  บ้านเอื้อม 0 0 0 คน  0 คน 
500042 52010065 1052500042 บ้านทุ่งกล้วย  บ้านเอื้อม 69 57 126 คน  11 คน 
500043 52010066 1052500043 วัดบ้านฮ่อง  บ้านเอื้อม 22 22 44 คน  7 คน 
500046 52010069 1052500046 วัดบ้านสัก  บ้านเอื้อม 37 31 68 คน  9 คน 
500047 52010070 1052500047 บ้านแม่เฟือง  บ้านเอื้อม 20 34 54 คน  7 คน 
500009 52010052 1052500009 บ้านแม่อาง  บ้านแลง 45 58 103 คน  11 คน 
500012 52010054 1052500012 วัดศรีปรีดานุเคราะห์  บ้านแลง 7 8 15 คน  2 คน 
500013 52010055 1052500013 สบมายสามัคคีวิทยา  บ้านแลง 64 48 112 คน  9 คน 
500014 52010056 1052500014 บ้านหัวทุ่ง  บ้านแลง 24 27 51 คน  8 คน 
500028 52010016 1052500028 บ้านสำเภา  ปงแสนทอง 0 0 0 คน  0 คน 
500025 52010079 1052500025 บ้านป่าตันกุมเมือง  ปงแสนทอง 38 32 70 คน  8 คน 
500055 52010009 1052500055 บ้านโทกหัวช้าง  พระบาท 59 30 89 คน  9 คน 
500005 52010082 1052500005 วัดต้นต้อง  พิชัย 0 0 0 คน  0 คน 
500006 52010083 1052500006 บ้านไร่(ประชาสามัคคี)  พิชัย 0 0 0 คน  0 คน 
500001 52010084 1052500001 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)  พิชัย 73 75 148 คน  13 คน 
500002 52010085 1052500002 บ้านปงวัง  พิชัย 0 0 0 คน  3 คน 
500049 52010089 1052500049 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  หัวเวียง 1619 1749 3368 คน  250 คน 
500048 52010088 1052500048 บ้านปงสนุก  เวียงเหนือ 1121 1119 2240 คน  138 คน