ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตาม อำเภอ 105 โรง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล นร.ชาย นร.หญิง รวม นร. จำนวนครู
500461 52010090 1052500461 กอรวกพิทยาสรรค์  จางเหนือ 44 53 97 คน  21 คน 
500462 52010091 1052500462 บ้านทาน  จางเหนือ 56 46 102 คน  11 คน 
500463 52010092 1052500463 บ้านวังตม  จางเหนือ 26 12 38 คน  8 คน 
500464 52010093 1052500464 บ้านนาแช่  จางเหนือ 37 24 61 คน  11 คน 
500467 52010095 1052500467 บ้านนาสัก  นาสัก 43 35 78 คน  9 คน 
500470 52010098 1052500470 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์  นาสัก 87 63 150 คน  18 คน 
500471 52010099 1052500471 บ้านแม่จาง  นาสัก 24 18 42 คน  7 คน 
500465 52010100 1052500465 วัดสบจาง  นาสัก 22 28 50 คน  10 คน 
500450 52010101 1052500450 วัดท่าสี  บ้านดง 34 29 63 คน  12 คน 
500469 52010104 1052500469 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง  บ้านดง 12 9 21 คน  4 คน 
500454 52010105 1052500454 บ้านจำปุย  บ้านดง 29 36 65 คน  11 คน 
500455 52010106 1052500455 บ้านแม่ส้าน  บ้านดง 40 23 63 คน  11 คน 
500449 52010107 1052500449 วัดหัวฝาย  บ้านดง 27 29 56 คน  11 คน 
500472 52010113 1052500472 สบป้าดวิทยา  สบป้าด 72 55 127 คน  19 คน 
500473 52010114 1052500473 บ้านสบเติ๋น  สบป้าด 21 17 38 คน  8 คน 
500475 52010116 1052500475 สบเมาะวิทยา  สบป้าด 64 65 129 คน  14 คน 
500457 52010109 1052500457 วัดบ้านแขม  แม่เมาะ 137 116 253 คน  20 คน 
500460 52010110 1052500460 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)  แม่เมาะ 549 545 1094 คน  57 คน