ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมทั้งหมด 73 คน

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวม% 73 คน

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา %

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
นาย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ ชาย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นาง สุปราณี กิ่งก้ำ หญิง กลุ่มอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นาง ธิดารัตน์ บุตรเพ็ง หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นาง กัลยา มีเมือง หญิง กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นาง อาทิตยา กิมาคม หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาว ศิรินารถ หมูเทพ หญิง กลุ่มอำนวยการ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กนกพร โกษาวัง หญิง กลุ่มอำนวยการ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรี ประมาณ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ขวัญฤดี แสนอินทร์ หญิง กลุ่มอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นาง รุ่งนภา เครือคำหล่อ หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางสาว ปริญญา ไชยวรรณ หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
นาง กุลชรี ปัญจวิวัฒน์กุล หญิง กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาว วิไลพร พิจอมบุตร หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นาง อรพิน กองคำบุตร หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
นาง ขวัญใจ ตุ้ย หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นาง ดวงจันทร์ คำเครือ หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นาง พิมพ์พร สิทธิวงศ์ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
นาย เสรี เสมพูล ชาย กลุ่มบริหารงานบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นาง ลำดวน เปล่งแสงทอง หญิง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นาย อภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ชาย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นาง สถิตย์ ใจกล้า หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นาง กัญญาพัชร์ สุขประชาพันธุ์ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นาง กนกทิพย์ ศรีคำ หญิง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นาย สมคิด ธรรมสิทธิ์ ชาย ผู้บริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นาง วรางคณา ไชยเรือน หญิง ผู้บริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นางสาว แววดาว นันทวงศ์ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นิติกร ชำนาญการ
นางสาว ปิยธิดา แผ่นคำ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาว วันเพ็ญ เมฆบังวัน หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาว กรรณิกา เปี้ยปลูก หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นาง อารีวรรณ ประสาน หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จารุภา ไชยวิเศษ หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นาง ผุสดี ยอดเรือน หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นาง อรัญญา นาคะปรีชา หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นาง สมศรี ต้นโนนเชียง หญิง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นาง พวงสร้อย ณรงค์ธุวพันธ์ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นาง จรรยา คำโพธิ์ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นาง ชีวพร สุริยศ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัญชลี โทกุล หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาย นพดล ถาวร ชาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาย นรินทร์ สกุณา ชาย หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
นาง เขมจิรา เศวตรัตนเสถียร หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาย สมชาย ครุธนาค ชาย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรนิภา ยศบุญเรือง หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาณี ฟังอารมณ์ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เดชา ป้องแก้วน้อย ชาย กลุ่มอำนวยการ ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วัชรี เหล่มตระกูล หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาย จีรวัฒน์ อุดหมอ ชาย กลุ่มอำนวยการ ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกฐสิทธิ์ กอบกำ ชาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สังเวียร เดชะวงค์ หญิง กลุ่มอำนวยการ พนักงานทำความสะอาด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศรีจันทร์ ทรายใจ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรอุมา ดาวะเศรษฐ์ หญิง กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิมล ปวนปันวงศ์ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางสาว ยุวธิดา ใหม่กันทะ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาย ประสาน ต้นมณี ชาย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศรัณย์พร แซ่เตีย หญิง กลุ่มอำนวยการ พนักงานทำความสะอาด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คฑาวุธ แข็งแรง ชาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางสาว อรพิน ทาเครือ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทานตะวัน มโนพงศ์พันธ์ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาย เกรียงศักดิ์ มีเพียร ชาย กลุ่มอำนวยการ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จันทร์จิรา องอาจ หญิง กลุ่มอำนวยการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิวัฒน์ สันเป็ง ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ คำเป็ก ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อินจันทร์ สมศรี ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมพร จิตมั่น ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บริสุทธิ์ อิ่นทา ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สวิง หน่อวงศ์ ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รุ่งภูวัชร์ วงศ์ษา ชาย กลุ่มอำนวยการ พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สนอง เสาร์พันธุ์คำ ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้าชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิคม อินต๊ะรัตน์ ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไสว สูตรเลข ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ช.3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อรรถพร เถิ้มแก้ว ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมบัติ ชมภูทวีป ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ