ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมทั้งหมด 73 คน

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 12 คน

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
นาง ธิดารัตน์ บุตรเพ็ง หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาว อัญชลี โทกุล หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาย นพดล ถาวร ชาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาง เขมจิรา เศวตรัตนเสถียร หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาง พรนิภา ยศบุญเรือง หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วัชรี เหล่มตระกูล หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาย เอกฐสิทธิ์ กอบกำ ชาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศรีจันทร์ ทรายใจ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิมล ปวนปันวงศ์ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางสาว ยุวธิดา ใหม่กันทะ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาย คฑาวุธ แข็งแรง ชาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นาง ทานตะวัน มโนพงศ์พันธ์ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ