ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมทั้งหมด 73 คน

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมกลุ่มนโยบายและแผน 5 คน

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
นาง พวงสร้อย ณรงค์ธุวพันธ์ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นาง จรรยา คำโพธิ์ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นาง ชีวพร สุริยศ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาณี ฟังอารมณ์ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรพิน ทาเครือ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ