ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมทั้งหมด 73 คน

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 8 คน

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
นาง อาทิตยา กิมาคม หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นาง รุ่งนภา เครือคำหล่อ หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางสาว ปริญญา ไชยวรรณ หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิไลพร พิจอมบุตร หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นาง อรพิน กองคำบุตร หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
นาง ขวัญใจ ตุ้ย หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นาง ดวงจันทร์ คำเครือ หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นาย ประสาน ต้นมณี ชาย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ