ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมทั้งหมด 73 คน

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมกลุ่มบริหารงานบุคคล 8 คน

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรี ประมาณ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิมพ์พร สิทธิวงศ์ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
นาย เสรี เสมพูล ชาย กลุ่มบริหารงานบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นาง สถิตย์ ใจกล้า หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นาง กัญญาพัชร์ สุขประชาพันธุ์ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาว ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาว แววดาว นันทวงศ์ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นิติกร ชำนาญการ
นางสาว ปิยธิดา แผ่นคำ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ