รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ลำปาง เขต 1


ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2022 >> เปิด
        การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 >> เปิด
        รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝำกไม่มีรำยตัว 1101030199 /เงินรับฝำก 2111020199/ คชจ.อื่นๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 >> เปิด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2022 >> เปิด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2022 >> เปิด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ประจำปี 2022 >> เปิด

ประจำงวด 8 ถึง 8 ประจำปี 2022 >> เปิด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ประจำปี 2022 >> เปิด

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022 >> เปิด

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022 >> เปิด

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022 >> เปิด

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022 >> เปิด

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022 >> เปิด

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022 >> เปิด

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021 >> เปิด
        รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 >> เปิด
        รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 /เงินรับฝาก 2111020199/ คชจ.อื่น ๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 >> เปิด

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021 >> เปิด

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021 >> เปิด

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021 >> เปิด

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021 >> เปิด

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021 >> เปิด

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021 >> เปิด

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021 >> เปิด

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021 >> เปิด

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021 >> เปิด

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021 >> เปิด

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021 >> เปิด

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำงวด 012 ถึง 012 เดือนกันยายน ประจำปี 2020 >> เปิด
        การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือนกันยายน 2563 >> เปิด
        รํายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝํากไม่มีรํายตัว1101030199 /เงินรับฝําก2111020199/ คชจ.อื่นๆ >> เปิด

ประจำงวด 011 ถึง 011 เดือนสิงหาคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 010 ถึง 010 เดือนกรกฎาคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 009 ถึง 009 เดือนมิถุนายน ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 008 ถึง 008 เดือนพฤษภาคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 007 ถึง 007 เดือนเมษายน ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 006 ถึง 006 เดือนมีนาคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 005 ถึง 005 เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 004 ถึง 004 เดือนมกราคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 003 ถึง 003 เดือนธันวาคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 002 ถึง 002 เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 001 ถึง 001 เดือนตุลาคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำงวด 012 ถึง 012 เดือนกันยายน ประจำปี 2019 >> เปิด
        การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 >> เปิด
        รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 /เงินรับฝาก 2111020199/ คชจ.อื่น ๆ >> เปิด

ประจำงวด 011 ถึง 011 เดือนสิงหาคม ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 010 ถึง 010 เดือนกรกฎาคม ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 009 ถึง 009 เดือนมิถุนายน ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 008 ถึง 008 เดือนพฤษภาคม ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 007 ถึง 007 เดือนเมษายน ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 006 ถึง 006 เดือนมีนาคม ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 005 ถึง 005 เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 004 ถึง 004 เดือนมกราคม ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019 >> เปิด