ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่ม DLICT
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือมาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน เผยแพร่โดย : Super administrator View : 2667


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2566)
อำเภอเมือง 43 โรง เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 19 โรง เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 18 โรง เปิดดู
อำเภองาว 25 โรง เปิดดู