ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 


รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทองต้องรู้สู่มืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 


แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ/รายงานผล เผยแพร่โดย : DLICT View : 1448


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2566)
อำเภอเมือง 43 โรง เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 19 โรง เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 18 โรง เปิดดู
อำเภองาว 25 โรง เปิดดู