ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


รายการ วันที่
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาคาราม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 67
» ข้อมูลสาระสำคัญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาคาราม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 67
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมีกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารสำหรับโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (โรงเรียนวัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 67
» ข้อมูลสาระสำคัญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมีกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารสำหรับโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (โรงเรียนวัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 67
» ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โรงเรียนบ้นกาศเมฆ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 27 มีนาคม 2567  15 ม.ค. 67
» ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โรงเรียนบ้นกาศเมฆ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 27 มีนาคม 2567  15 ม.ค. 67
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เฟือง ระหว่างวันที่ 17-31 ม.ค. 2567  15 ม.ค. 67
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2567  15 ม.ค. 67
» ประกาศข้อมูลารสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2567  15 ม.ค. 67
» ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เฟือง ระหว่างวันที่ 17-31 ม.ค. 2567  15 ม.ค. 67
ดูข้อมูลทั้งหมด » 

 ผลการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
https://www.lpg1.go.th/ita/eit/

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
https://www.lpg1.go.th/ita/iit/

 ข่าวการศึกษายินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2566)
อำเภอเมือง 43 โรง เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 19 โรง เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 18 โรง เปิดดู
อำเภองาว 25 โรง เปิดดู