ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รายการ วันที่
» คู่มือเอกสารประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานด้านพัสดุ เอกสารเลขที่ 1.2567  10 มิ.ย. 67
» คู่มือขั้นตอนการดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP เอกสารเลขที่ 2.2567  10 มิ.ย. 67
» รายงานการเผยแพร่แผน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2566 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)  10 มิ.ย. 67
» สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพ.ค.67 (แบบ สขร.1)   04 มิ.ย. 67
» ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านหม้อ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  08 พ.ค. 67
» ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสนามเด็กเล่นและศาลพระภูมิโรงเรียนบ้านหม้อ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  08 พ.ค. 67
» สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเม.ย.67 ( แบบ สขร.1)  02 พ.ค. 67
» ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในสถานศึกษา จำนวน 110 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เม.ย. 67
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในสถานศึกษา จำนวน 110 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เม.ย. 67
» ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เม.ย. 67
ดูข้อมูลทั้งหมด » 

 ผลการดำเนินงาน
 ข่าวการศึกษายินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2566)
อำเภอเมือง 43 โรง เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 19 โรง เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 18 โรง เปิดดู
อำเภองาว 25 โรง เปิดดู