แผนที่สถานศึกษา ในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1
แผนที่สถานศึกษา จังหวัดลำปาง

 

48 โรงเรียน

อ.เมืองลำปาง

20 โรงเรียน

อ.ห้างฉัตร

27 โรงเรียน

อ.งาว

19 โรงเรียน

อ.แม่เมาะ

รวมจำนวนบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
รวมจำนวนบุคลากร ในโรงเรียน แยกตามงบประมาณ 1,510 คน

รวมจำนวนบุคลากร สพป.  80 คน
ข้าราชการครู
933 คน
พนักงานราชการ
29 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
169 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
39 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
295 คน
ลูกจ้างประจำ
45 คน

แผนที่

คำนวณหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1
คำนวนหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
การเดินทาง จาก ถึง