รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ลำดับ ชื่อโรงเรียน อำเภอ ขนาดโรงเรียน ผลคะแนนการทดสอบจำแนกตามวิชา ลำดับคะแนนตามค่าเฉลี่ย
ความสามารถ
ด้านภาษา
ความสามารถ
ด้านคำนวณ
ความสามารถ
ด้านเหตุผล
ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน
1 วัดหลวงวิทยา เมืองลำปาง ขนาดกลาง 74.28 67.85 59.28 67.14 5 11 11 5
2 วัดพระเจ้านั่งแท่น เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 66.85 65.71 56.57 63.04 10 15 19 13
3 บ้านกาศเมฆ เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 62.85 53.99 55.42 57.42 17 39 22 27
4 บ้านศรีหมวดเกล้า เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 63.80 54.28 50.47 56.19 15 37 36 33
5 บ้านโทกหัวช้าง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 71.42 50.47 51.42 57.77 6 48 33 24
6 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองลำปาง ขนาดใหญ่ 56.21 51.50 45.79 51.17 33 46 47 51
7 บ้านสำเภา เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 31.02 35.51 49.79 38.77 77 84 37 83
8 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลำปาง ขนาดกลาง 52.18 48.87 53.23 51.42 43 52 29 50
9 ธงชัยวิทยา เมืองลำปาง ขนาดกลาง 58.36 41.63 51.02 50.34 29 68 34 55
10 บ้านทุ่งฝาย เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 65.71 60.00 54.76 60.15 11 26 24 17
11 บ้านท่าโทก เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 49.52 33.33 38.09 40.31 52 88 62 80
12 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 48.33 38.09 48.09 44.84 55 77 42 65
13 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เมืองลำปาง ขนาดกลาง 54.57 46.28 51.42 50.76 38 57 33 53
14 วัดน้ำโท้ง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 48.83 41.81 45.19 45.28 53 67 49 64
15 ทุ่งฝางวิทยา เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 40.00 51.42 32.85 41.42 73 47 72 75
16 วัดค่ากลาง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 76.42 65.00 59.28 66.90 3 17 11 6
17 วัดทุ่งโจ้ เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 65.71 71.42 61.42 66.19 11 6 8 8
18 บ้านสบค่อม เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 53.01 41.26 44.44 46.24 40 70 53 63
19 แม่ก๋งวิทยา เมืองลำปาง ขนาดกลาง 64.28 56.07 59.64 60.00 13 34 10 18
20 บ้านแม่อาง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 50.95 59.52 62.38 57.61 47 27 7 26
21 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 67.42 68.00 64.00 66.47 8 10 5 7
22 สบมายสามัคคีวิทยา เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 61.42 80.00 56.07 65.83 20 1 20 9
23 บ้านหัวทุ่ง ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 54.28 65.14 56.00 58.47 39 16 21 23
24 บ้านหัวทุ่ง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 61.14 61.14 47.42 56.57 21 22 44 32
25 วัดเสด็จ เมืองลำปาง ขนาดกลาง 65.07 56.50 56.82 59.47 12 33 17 21
26 ชุมชนบ้านทราย เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 52.14 44.64 55.00 50.59 44 60 23 54
27 บ้านทรายมูล เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 55.42 50.28 48.57 51.42 35 49 40 50
28 บ้านจำค่า เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 61.14 47.42 55.42 54.66 21 56 22 40
29 บ้านทุ่งกล้วย เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 77.71 72.57 66.85 72.38 2 5 2 2
30 วัดบ้านฮ่อง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 47.85 60.71 35.71 48.09 57 25 68 61
31 วัดบ้านสัก เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 76.42 67.14 65.71 69.76 3 12 4 4
32 บ้านแม่เฟือง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 59.42 56.85 46.57 54.28 26 32 45 42
33 บ้านหมากหัววัง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 64.15 61.81 59.22 61.73 14 19 12 15
34 บ้านบุญนาค เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 57.85 53.57 53.57 55.00 30 41 28 37
35 วัดบ้านแลง เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 48.57 47.85 53.57 50.00 54 54 28 56
36 บ้านกาด เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 55.71 62.85 61.42 60.00 34 18 8 18
37 บ้านป่าตันกุมเมือง เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 57.85 69.28 59.28 62.14 30 8 11 14
38 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 62.85 40.00 62.85 55.23 17 72 6 36
39 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 64.15 54.54 54.28 57.66 14 36 25 25
40 บ้านปงสนุก เมืองลำปาง ขนาดใหญ่พิเศษ 60.35 53.50 57.32 57.06 22 42 15 31
41 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เมืองลำปาง ขนาดใหญ่พิเศษ 63.53 56.05 59.12 59.57 16 35 13 20
42 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ ขนาดกลาง 52.85 57.42 44.57 51.61 41 31 51 48
43 บ้านทาน แม่เมาะ ขนาดกลาง 41.71 41.90 37.71 40.44 68 66 63 79
44 บ้านวังตม แม่เมาะ ขนาดเล็ก 48.09 37.14 40.95 42.06 56 80 59 73
45 บ้านนาแช่ แม่เมาะ ขนาดเล็ก 56.66 57.61 62.85 59.04 32 30 6 22
46 บ้านนาสัก แม่เมาะ ขนาดเล็ก 40.23 34.04 34.04 36.11 72 86 71 88
47 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ แม่เมาะ ขนาดกลาง 33.84 33.62 36.48 34.65 76 87 64 91
48 บ้านแม่จาง แม่เมาะ ขนาดเล็ก 46.53 39.59 42.44 42.85 58 74 56 72
49 วัดสบจาง แม่เมาะ ขนาดเล็ก 50.00 60.00 48.57 52.85 50 26 40 45
50 วัดท่าสี แม่เมาะ ขนาดเล็ก 41.26 43.17 32.38 38.94 70 64 74 82
51 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง แม่เมาะ ขนาดเล็กพิเศษ 67.14 61.42 66.42 65.00 9 21 3 10
52 บ้านจำปุย แม่เมาะ ขนาดเล็ก 43.46 40.81 32.65 38.97 66 71 73 81
53 บ้านแม่ส้าน แม่เมาะ ขนาดเล็กพิเศษ 30.00 48.57 45.71 41.42 78 53 48 75
54 วัดหัวฝาย แม่เมาะ ขนาดเล็ก 41.90 36.90 43.57 40.79 67 82 54 77
55 บ้านเวียงหงส์ล้านนา แม่เมาะ ขนาดเล็กพิเศษ 48.57 31.42 51.42 43.80 54 90 33 68
56 วัดบ้านแขม แม่เมาะ ขนาดกลาง 51.12 45.86 49.17 48.72 46 58 39 59
57 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ ขนาดใหญ่พิเศษ 59.47 54.26 54.13 55.96 25 38 26 34
58 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ ขนาดกลาง 46.03 26.03 38.09 36.71 60 92 62 86
59 บ้านสบเติ๋น แม่เมาะ ขนาดเล็ก 48.57 38.28 54.28 47.04 54 76 25 62
60 สบเมาะวิทยา แม่เมาะ ขนาดกลาง 52.85 53.80 56.66 54.44 41 40 18 41
61 แม่แป้นวิทยา งาว ขนาดเล็ก 62.85 66.34 49.52 59.57 17 14 38 19
62 แม่ฮ่างวิทยา งาว ขนาดกลาง 38.09 37.93 28.25 34.76 74 78 77 90
63 บ้านสบพลึง งาว ขนาดกลาง 40.40 45.30 44.48 43.40 71 59 52 70
64 บ้านใหม่ งาว ขนาดเล็ก 50.47 42.53 38.73 43.91 49 65 61 67
65 ชุมชนบ้านร้อง งาว ขนาดเล็กพิเศษ 57.85 68.57 65.71 64.04 30 9 4 11
66 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 งาว ขนาดเล็ก 48.57 75.71 47.85 57.38 54 3 43 28
67 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว งาว ขนาดเล็กพิเศษ 63.80 66.66 42.85 57.77 15 13 55 24
68 ผาแดงวิทยา งาว ขนาดกลาง 62.28 49.71 52.57 54.85 19 51 31 38
69 บ้านแม่งาวใต้ งาว ขนาดเล็กพิเศษ 44.08 41.63 36.32 40.68 64 68 66 78
70 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า งาว ขนาดเล็กพิเศษ 46.42 52.14 31.42 43.33 59 45 75 71
71 บ้านหวด งาว ขนาดเล็กพิเศษ 68.57 41.42 61.42 57.14 7 69 8 30
72 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) งาว ขนาดกลาง 44.76 44.28 36.34 41.79 63 62 65 74
73 ชุมชนบ้านแหง งาว ขนาดเล็ก 80.57 74.85 69.71 75.04 1 4 1 1
74 บ้านบ่อห้อ งาว ขนาดกลาง 59.76 47.85 53.80 53.80 24 54 27 43
75 บ้านห้วยหก งาว ขนาดเล็กพิเศษ 45.71 34.28 34.28 38.09 62 85 70 84
76 บ้านอ้อน งาว ขนาดกลาง 43.92 43.21 46.07 44.40 65 63 46 66
77 บ้านแม่กวัก งาว ขนาดเล็กพิเศษ 75.71 79.28 61.42 72.14 4 2 8 3
78 บ้านห้วยอูน งาว ขนาดเล็ก 49.52 48.57 56.66 51.58 52 53 18 49
79 บ้านขุนแหง งาว ขนาดเล็กพิเศษ 60.00 52.85 51.42 54.76 23 43 33 39
80 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว ขนาดเล็ก 55.00 58.57 42.85 52.14 36 29 55 47
81 บ้านแม่ตีบ งาว ขนาดกลาง 40.00 37.85 35.35 37.73 73 79 69 85
82 บ้านทุ่ง งาว ขนาดเล็ก 41.58 30.79 35.87 36.08 69 91 67 89
83 บ้านหลวงใต้ งาว ขนาดเล็ก 36.57 31.42 29.42 32.47 75 90 76 92
84 บ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) งาว ขนาดเล็ก 46.00 36.28 42.00 41.42 61 83 58 75
85 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) งาว ขนาดใหญ่พิเศษ 51.62 37.10 42.04 43.59 45 81 57 69
86 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ห้างฉัตร ขนาดเล็ก 45.71 44.57 56.57 48.95 62 61 19 58
87 บ้านสัน ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 58.85 48.57 45.71 51.04 27 53 48 52
88 บ้านเหล่า ห้างฉัตร ขนาดกลาง 44.76 39.76 39.28 41.26 63 73 60 76
89 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร ขนาดกลาง 61.42 59.42 60.85 60.57 20 28 9 16
90 ชุมชนบ้านสันกำแพง ห้างฉัตร ขนาดกลาง 56.99 61.50 48.27 55.58 31 20 41 35
91 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร ขนาดกลาง 49.71 52.57 44.85 49.04 51 44 50 57
92 บ้านทุ่งหก ห้างฉัตร ขนาดเล็ก 54.60 60.95 53.01 56.19 37 23 30 33
93 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 61.42 70.00 58.57 63.33 20 7 14 12
94 บ้านยางอ้อย ห้างฉัตร ขนาดเล็ก 25.71 32.85 34.28 30.95 79 89 70 93
95 บ้านทุ่งเกวียน ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 25.71 51.42 31.42 36.19 79 47 75 87
96 บ้านสันทราย ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 62.38 47.61 50.95 53.65 18 55 35 44
97 ทุ่งหนองขามวิทยา ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 46.53 39.18 42.85 42.85 58 75 55 72
98 บ้านปันง้าว ห้างฉัตร ขนาดเล็ก 50.71 50.00 57.14 52.61 48 50 16 46
99 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ขนาดใหญ่พิเศษ 58.52 60.91 52.31 57.25 28 24 32 29
100 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 52.50 44.64 47.85 48.33 42 60 43 60