ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2559

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2560

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2561

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2562

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

# โรงเรียน ขนาดโรงเรียน ข้อมูล ONET
1 วัดหลวงวิทยา S
2 วัดพระเจ้านั่งแท่น S
3 บ้านกาศเมฆ S
4 บ้านศรีหมวดเกล้า S
5 บ้านพระบาท S
6 บ้านโทกหัวช้าง S
7 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา M
8 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) S
9 ธงชัยวิทยา S
10 บ้านทุ่งฝาย S
11 บ้านท่าโทก S
12 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 S
13 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 S
14 วัดน้ำโท้ง S
15 ทุ่งฝางวิทยา S
16 วัดค่ากลาง S
17 วัดทุ่งโจ้ S
18 บ้านสบค่อม S
19 วัดบ้านเป้า S
20 แม่ก๋งวิทยา S
21 บ้านแม่อาง S
22 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ S
23 สบมายสามัคคีวิทยา S
24 บ้านหัวทุ่ง S
25 วัดเสด็จ S
26 ชุมชนบ้านทราย S
27 บ้านทรายมูล S
28 บ้านจำค่า S
29 บ้านเอื้อม S
30 วัดทุ่งกล้วย S
31 วัดบ้านฮ่อง S
32 วัดบ้านสัก S
33 บ้านแม่เฟือง S
34 บ้านหมากหัววัง S
35 บ้านบุญนาค S
36 วัดบ้านแลง S
37 วัดนาน้อย S
38 บ้านกาด S
39 บ้านทุ่งกู่ด้าย S
40 บ้านป่าตันกุมเมือง S
41 วัดต้นต้อง S
42 บ้านไร่ S
43 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) S
44 บ้านปงวัง S
45 บ้านปงสนุก L
46 อนุบาลลำปาง(ขลางค์รัตน์อนุสรณ์) XL
47 กอรวกพิทยาสรรค์ S
48 บ้านทาน S
49 บ้านวังตม S
50 บ้านนาแช่ S
51 บ้านปงแท่น S
52 บ้านนาสัก S
53 บ้านแม่หล่วง S
54 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ S
55 บ้านแม่จาง S
56 วัดสบจาง S
57 วัดท่าสี S
58 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง S
59 บ้านจำปุย S
60 บ้านแม่ส้าน S
61 วัดหัวฝาย S
62 บ้านหางฮุง S
63 วัดบ้านแขม S
64 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) L
65 บ้านสบป้าด M
66 บ้านสบเติ๋น S
67 สบเมาะวิทยา S
68 แม่แป้นวิทยา S
69 บ้านแม่ฮ่าง S
70 บ้านโป่ง S
71 บ้านสบพลึง S
72 บ้านใหม่ S
73 ชุมชนบ้านร้อง S
74 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 S
75 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว S
76 ผาแดงวิทยา S
77 บ้านแม่งาวใต้ S
78 บ้านหวด S
79 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) S
80 บ้านปางหละ S
81 บ้านแหงใต้ S
82 บ้านบ่อห้อ M
83 บ้านห้วยหก S
84 บ้านอ้อน S
85 บ้านแม่กวัก S
86 บ้านห้วยอูน S
87 บ้านขุนแหง S
88 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา S
89 บ้านแม่ตีบ S
90 บ้านงิ้วงาม S
91 บ้านทุ่ง S
92 บ้านหลวงใต้ S
93 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล S
94 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) M
95 บ้านปงยางคก S
96 บ้านสัน S
97 บ้านเหล่า S
98 เมืองยาววิทยา S
99 ชุมชนบ้านสันกำแพง S
100 บ้านทุ่งหลวง S
101 บ้านแม่ยามเหนือ S
102 บ้านป่าเหียง S
103 บ้านโป่งขวาก S
104 บ้านปันเต้า S
105 บ้านทุ่งหก S
106 บ้านทุ่งผา S
107 บ้านแม่ตาลน้อย S
108 บ้านยางอ้อย S
109 บ้านสันทราย S
110 ทุ่งหนองขามวิทยา S
111 บ้านปันง้าว S
112 อนุบาลห้างฉัตร M
113 ชุมชนบ้านแม่ฮาว S
114 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี M