ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน���������������������������������

รวมจำนวนบุคลากร ในโรงเรียน แยกตามงบประมาณ 9 คน

ข้อมูลครู และบุคลากรทางศึกษา โรงเรียน���������������������������������
นางสาวสุพัตรา คำชุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วิชาเอก รูปภาพ
นางสาว สุพัตรา คำชุ่ม หญิง บ้านสบเติ๋น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เบญจมาศ เจนใจ หญิง บ้านสบเติ๋น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง นิวารัตน์ แองโบล่า หญิง บ้านสบเติ๋น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ไพบูลย์ ใจกล้า ชาย บ้านสบเติ๋น ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง อัญญมณี ศิริเพ็ญ หญิง บ้านสบเติ๋น ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นางสาว หัทยา แสงทอง หญิง บ้านสบเติ๋น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พิมพร เครือบุญอุ่น หญิง บ้านสบเติ๋น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วรานนท์ เหล็กแปง ชาย บ้านสบเติ๋น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว อรทัย แสนวิชัย หญิง บ้านสบเติ๋น เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารธุรกิจ