ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน���������������������������������������������������

รวมจำนวนบุคลากร ในโรงเรียน แยกตามงบประมาณ 14 คน

ข้อมูลครู และบุคลากรทางศึกษา โรงเรียน���������������������������������������������������
นายสมบัติ สุตา : ผู้อำนวยการโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วิชาเอก รูปภาพ
นาย สมบัติ สุตา ชาย ชุมชนบ้านสันกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จันทนา ปวงทุเลา หญิง ชุมชนบ้านสันกำแพง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สมศรี ธรรมไชย หญิง ชุมชนบ้านสันกำแพง ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาย บุญธรรม แก้วยอด ชาย ชุมชนบ้านสันกำแพง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ปรินา แก้วมา หญิง ชุมชนบ้านสันกำแพง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ชมพูนุท ทิพย์มณี หญิง ชุมชนบ้านสันกำแพง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ชัญญานุช โพธิ์ทอง หญิง ชุมชนบ้านสันกำแพง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง สุมนา แดงไผ่ หญิง ชุมชนบ้านสันกำแพง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อัจฉรา ใจสุต๊ะ หญิง ชุมชนบ้านสันกำแพง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว พัชรินทร์ ชัยมูล หญิง ชุมชนบ้านสันกำแพง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์-เคมี
นาย สุเทพ ชำนาญการ ชาย ชุมชนบ้านสันกำแพง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ณัฐกิตติ์ ใจกันทา ชาย ชุมชนบ้านสันกำแพง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง สุมิตรา กันธะดา หญิง ชุมชนบ้านสันกำแพง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง อำภา สายแสง หญิง ชุมชนบ้านสันกำแพง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์