ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน������������������������������

รวมจำนวนบุคลากร ในโรงเรียน แยกตามงบประมาณ 11 คน

ข้อมูลครู และบุคลากรทางศึกษา โรงเรียน������������������������������
นายกุศล ต๊ะมะโน : ผู้อำนวยการโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วิชาเอก รูปภาพ
นาย สมยศ ปัญญาชัย ชาย บ้านทุ่งหก ช่างไฟฟ้าชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย กุศล ต๊ะมะโน ชาย บ้านทุ่งหก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย บดินทร์ สุทธินาค ชาย บ้านทุ่งหก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุวนันท์ ริ้งแจ้ง หญิง บ้านทุ่งหก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ธนพร กิ่งสายหยุด หญิง บ้านทุ่งหก ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว อรวรรณ วุฒิ หญิง บ้านทุ่งหก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ผกามาศ ต๊ะสุภา หญิง บ้านทุ่งหก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ทินกร หนสมสุข ชาย บ้านทุ่งหก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ธนิตา กานติยากุล หญิง บ้านทุ่งหก ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ดวงใจ ดวงสาร หญิง บ้านทุ่งหก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุมินตรา มิ่งเชื้อ หญิง บ้านทุ่งหก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์