ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน���������������������������������

รวมจำนวนบุคลากร ในโรงเรียน แยกตามงบประมาณ 11 คน

ข้อมูลครู และบุคลากรทางศึกษา โรงเรียน���������������������������������
นายอดุลย์ วังไชยเลิศ : ผู้อำนวยการโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วิชาเอก รูปภาพ
นาย พีรวิชญ์ คำกระจาย ชาย บ้านสันทราย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อดุลย์ วังไชยเลิศ ชาย บ้านสันทราย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อรอุมา เสนาถี หญิง บ้านสันทราย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ภาวิณี คุณชมภู หญิง บ้านสันทราย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย นายบุญทวี ทรายคำปวน ชาย บ้านสันทราย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว สุนิสา ลอยเลิศ หญิง บ้านสันทราย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ปราณี ห่อทอง หญิง บ้านสันทราย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ภัทรา ปากกล้า หญิง บ้านสันทราย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชุลีพร คำเรือน หญิง บ้านสันทราย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ประภาส แก้วนันไชย ชาย บ้านสันทราย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ศิริลักษณ์ แก้วนันไชย หญิง บ้านสันทราย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย