ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตาม อำเภอ 114 โรง

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตามกลุ่มเครือข่าย 114 โรง

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตามขนาดโรงเรียน 114 โรง

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล นร.ชาย นร.หญิง รวม นร. จำนวนครู
500232 52010120 1052500232 แม่แป้นวิทยา  นาแก 47 43 90 คน 13 คน
500233 52010121 1052500233 แม่ฮ่างวิทยา  นาแก 85 96 181 คน 19 คน
500258 52010127 1052500258 ชุมชนบ้านร้อง  บ้านร้อง 2 2 4 คน 1 คน
500259 52010128 1052500259 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110  บ้านร้อง 25 32 57 คน 8 คน
500260 52010129 1052500260 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว  บ้านร้อง 5 10 15 คน 2 คน
500261 52010130 1052500261 ผาแดงวิทยา  บ้านร้อง 40 44 84 คน 9 คน
500262 52010131 1052500262 บ้านแม่งาวใต้  บ้านร้อง 9 4 13 คน 4 คน
500263 52010132 1052500263 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า  บ้านร้อง 6 9 15 คน 3 คน
500252 52010134 1052500252 บ้านหวด  บ้านหวด 30 33 63 คน 6 คน
500253 52010135 1052500253 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)  บ้านหวด 147 130 277 คน 19 คน
500256 52010143 1052500256 บ้านห้วยหก  บ้านอ้อน 0 0 0 คน 1 คน
500243 52010145 1052500243 บ้านอ้อน  บ้านอ้อน 122 150 272 คน 20 คน
500245 52010147 1052500245 บ้านแม่กวัก  บ้านอ้อน 0 0 0 คน 0 คน
500227 52010138 1052500227 ชุมชนบ้านแหง  บ้านแหง 32 38 70 คน 8 คน
500229 52010140 1052500229 บ้านบ่อห้อ  บ้านแหง 104 89 193 คน 21 คน
500247 52010123 1052500247 บ้านโป่ง  บ้านโป่ง 0 0 0 คน 0 คน
500248 52010124 1052500248 บ้านสบพลึง  บ้านโป่ง 93 77 170 คน 18 คน
500249 52010125 1052500249 บ้านใหม่  บ้านโป่ง 37 28 65 คน 7 คน
500265 52010149 1052500265 บ้านห้วยอูน  ปงเตา 52 43 95 คน 11 คน
500266 52010150 1052500266 บ้านขุนแหง  ปงเตา 0 0 0 คน 1 คน
500269 52010153 1052500269 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา  ปงเตา 37 42 79 คน 10 คน
500226 52010162 1052500226 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล  หลวงเหนือ 38 45 83 คน 8 คน
500225 52010163 1052500225 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)  หลวงเหนือ 321 333 654 คน 48 คน
500235 52010159 1052500235 บ้านหลวงใต้  หลวงใต้ 44 41 85 คน 12 คน
500239 52010155 1052500239 บ้านแม่ตีบ  แม่ตีบ 103 108 211 คน 19 คน
500240 52010156 1052500240 บ้านงิ้วงาม  แม่ตีบ 0 0 0 คน 2 คน
500241 52010157 1052500241 บ้านทุ่ง  แม่ตีบ 42 49 91 คน 11 คน
500399 52010164 1052500399 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)  ปงยางคก 75 55 130 คน 14 คน
500404 52010169 1052500404 บ้านสัน  ปงยางคก 19 17 36 คน 7 คน
500411 52010182 1052500411 บ้านทุ่งหก  วอแก้ว 32 31 63 คน 10 คน
500409 52010183 1052500409 บ้านทุ่งผา  วอแก้ว 0 0 0 คน 0 คน
500408 52010190 1052500408 ทุ่งหนองขามวิทยา  หนองหล่ม 0 0 0 คน 2 คน
500412 52010170 1052500412 บ้านเหล่า  ห้างฉัตร 69 71 140 คน 14 คน
500392 52010194 1052500392 บ้านปันง้าว  ห้างฉัตร 33 32 65 คน 12 คน
500390 52010195 1052500390 อนุบาลห้างฉัตร  ห้างฉัตร 403 417 820 คน 47 คน
500391 52010196 1052500391 ชุมชนบ้านแม่ฮาว  ห้างฉัตร 17 32 49 คน 8 คน
500413 52010171 1052500413 เมืองยาววิทยา  เมืองยาว 93 111 204 คน 19 คน
500415 52010173 1052500415 ชุมชนบ้านสันกำแพง  เมืองยาว 88 82 170 คน 15 คน
500398 52010184 1052500398 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย  เวียงตาล 9 15 24 คน 5 คน
500394 52010185 1052500394 บ้านยางอ้อย  เวียงตาล 17 14 31 คน 6 คน
500395 52010186 1052500395 บ้านทุ่งเกวียน  เวียงตาล 0 0 0 คน 0 คน
500397 52010188 1052500397 บ้านดอนหัววัง  เวียงตาล 0 0 0 คน 0 คน
500393 52010189 1052500393 บ้านสันทราย  เวียงตาล 29 30 59 คน 10 คน
500418 52010176 1052500418 บ้านป่าเหียง  แม่สัน 0 0 0 คน 0 คน
500419 52010177 1052500419 บ้านโป่งขวาก  แม่สัน 58 62 120 คน 12 คน
500420 52010178 1052500420 บ้านหัวทุ่ง  แม่สัน 31 15 46 คน 8 คน
500422 52010180 1052500422 บ้านปันเต้า  แม่สัน 0 1 1 คน 1 คน
500058 52010001 1052500058 วัดหลวงวิทยา  กล้วยแพะ 76 63 139 คน 11 คน
500059 52010002 1052500059 วัดพระเจ้านั่งแท่น  กล้วยแพะ 39 32 71 คน 11 คน
500062 52010005 1052500062 บ้านกาศเมฆ  ชมพู 29 25 54 คน 9 คน
500063 52010006 1052500063 บ้านศรีหมวดเกล้า  ชมพู 15 20 35 คน 6 คน
500066 52010012 1052500066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  ชมพู 306 245 551 คน 38 คน
500050 52010021 1052500050 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)  ต้นธงชัย 84 64 148 คน 19 คน
500052 52010023 1052500052 ธงชัยวิทยา  ต้นธงชัย 81 67 148 คน 16 คน
500079 52010024 1052500079 บ้านทุ่งฝาย  ทุ่งฝาย 48 42 90 คน 10 คน
500080 52010025 1052500080 บ้านท่าโทก  ทุ่งฝาย 0 0 0 คน 3 คน
500017 52010029 1052500017 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1  นิคมพัฒนา 44 40 84 คน 10 คน
500019 52010031 1052500019 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3  นิคมพัฒนา 43 41 84 คน 9 คน
500089 52010071 1052500089 บ้านหมากหัววัง  บุญนาคพัฒนา 83 58 141 คน 11 คน
500011 52010072 1052500011 บ้านบุญนาค  บุญนาคพัฒนา 21 21 42 คน 5 คน
500008 52010073 1052500008 วัดบ้านแลง  บุญนาคพัฒนา 0 0 0 คน 1 คน
500032 52010034 1052500032 วัดน้ำโท้ง  บ่อแฮ้ว 49 65 114 คน 12 คน
500077 52010042 1052500077 บ้านห้วยเป้ง  บ้านค่า 0 0 0 คน 0 คน
500078 52010043 1052500078 ทุ่งฝางวิทยา  บ้านค่า 50 31 81 คน 11 คน
500074 52010044 1052500074 วัดค่ากลาง  บ้านค่า 29 32 61 คน 9 คน
500075 52010045 1052500075 วัดทุ่งโจ้  บ้านค่า 32 21 53 คน 8 คน
500076 52010046 1052500076 บ้านสบค่อม  บ้านค่า 36 17 53 คน 8 คน
500073 52010047 1052500073 บ้านบ่อหิน  บ้านเป้า 0 0 0 คน 0 คน
500069 52010048 1052500069 วัดบ้านเป้า  บ้านเป้า 0 0 0 คน 0 คน
500072 52010051 1052500072 แม่ก๋งวิทยา  บ้านเป้า 85 66 151 คน 17 คน
500084 52010059 1052500084 วัดเสด็จ  บ้านเสด็จ 95 74 169 คน 15 คน
500085 52010060 1052500085 ชุมชนบ้านทราย  บ้านเสด็จ 22 23 45 คน 8 คน
500086 52010061 1052500086 บ้านทรายมูล  บ้านเสด็จ 15 24 39 คน 7 คน
500088 52010063 1052500088 บ้านจำค่า  บ้านเสด็จ 15 20 35 คน 7 คน
500040 52010064 1052500040 บ้านเอื้อม  บ้านเอื้อม 0 0 0 คน 0 คน
500042 52010065 1052500042 บ้านทุ่งกล้วย  บ้านเอื้อม 54 49 103 คน 10 คน
500043 52010066 1052500043 วัดบ้านฮ่อง  บ้านเอื้อม 25 13 38 คน 8 คน
500046 52010069 1052500046 วัดบ้านสัก  บ้านเอื้อม 15 22 37 คน 8 คน
500047 52010070 1052500047 บ้านแม่เฟือง  บ้านเอื้อม 30 29 59 คน 9 คน
500009 52010052 1052500009 บ้านแม่อาง  บ้านแลง 41 41 82 คน 10 คน
500012 52010054 1052500012 วัดศรีปรีดานุเคราะห์  บ้านแลง 12 23 35 คน 5 คน
500013 52010055 1052500013 สบมายสามัคคีวิทยา  บ้านแลง 56 48 104 คน 10 คน
500014 52010056 1052500014 บ้านหัวทุ่ง  บ้านแลง 33 29 62 คน 8 คน
500028 52010016 1052500028 บ้านสำเภา  ปงแสนทอง 0 0 0 คน 1 คน
500022 52010075 1052500022 วัดนาน้อย  ปงแสนทอง 0 0 0 คน 0 คน
500026 52010077 1052500026 บ้านกาด  ปงแสนทอง 0 0 0 คน 0 คน
500024 52010078 1052500024 บ้านทุ่งกู่ด้าย  ปงแสนทอง 0 0 0 คน 0 คน
500025 52010079 1052500025 บ้านป่าตันกุมเมือง  ปงแสนทอง 33 23 56 คน 11 คน
500055 52010009 1052500055 บ้านโทกหัวช้าง  พระบาท 49 29 78 คน 8 คน
500005 52010082 1052500005 วัดต้นต้อง  พิชัย 0 0 0 คน 0 คน
500006 52010083 1052500006 บ้านไร่(ประชาสามัคคี)  พิชัย 0 0 0 คน 1 คน
500001 52010084 1052500001 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)  พิชัย 62 62 124 คน 11 คน
500002 52010085 1052500002 บ้านปงวัง  พิชัย 4 0 4 คน 3 คน
500049 52010089 1052500049 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  หัวเวียง 1569 1626 3195 คน 247 คน
500048 52010088 1052500048 บ้านปงสนุก  เวียงเหนือ 1170 1184 2354 คน 154 คน
500461 52010090 1052500461 กอรวกพิทยาสรรค์  จางเหนือ 68 58 126 คน 20 คน
500462 52010091 1052500462 บ้านทาน  จางเหนือ 69 50 119 คน 11 คน
500463 52010092 1052500463 บ้านวังตม  จางเหนือ 23 15 38 คน 8 คน
500464 52010093 1052500464 บ้านนาแช่  จางเหนือ 35 26 61 คน 12 คน
500467 52010095 1052500467 บ้านนาสัก  นาสัก 48 40 88 คน 9 คน
500470 52010098 1052500470 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์  นาสัก 75 70 145 คน 22 คน
500471 52010099 1052500471 บ้านแม่จาง  นาสัก 26 22 48 คน 9 คน
500465 52010100 1052500465 วัดสบจาง  นาสัก 23 28 51 คน 10 คน
500450 52010101 1052500450 วัดท่าสี  บ้านดง 40 34 74 คน 13 คน
500469 52010104 1052500469 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง  บ้านดง 11 10 21 คน 4 คน
500454 52010105 1052500454 บ้านจำปุย  บ้านดง 41 45 86 คน 12 คน
500455 52010106 1052500455 บ้านแม่ส้าน  บ้านดง 35 24 59 คน 11 คน
500449 52010107 1052500449 วัดหัวฝาย  บ้านดง 27 40 67 คน 10 คน
500472 52010113 1052500472 สบป้าดวิทยา  สบป้าด 83 62 145 คน 20 คน
500473 52010114 1052500473 บ้านสบเติ๋น  สบป้าด 28 21 49 คน 8 คน
500475 52010116 1052500475 สบเมาะวิทยา  สบป้าด 59 55 114 คน 16 คน
500456 52010108 1052500456 บ้านเวียงหงส์ล้านนา  แม่เมาะ 0 0 0 คน 0 คน
500457 52010109 1052500457 วัดบ้านแขม  แม่เมาะ 131 97 228 คน 22 คน
500460 52010110 1052500460 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)  แม่เมาะ 573 567 1140 คน 57 คน